Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

Lopende zaken


Afgelopen weekend is het meerdere mensen opgevallen dat bij de bestratingswerkzaamheden aan de brink nieuwe klinkers worden gebruikt. Daarmee lijken de karakteristieke waaltjes uit het straatbeeld te verdwijnen. De belangenvereniging heeft hierop contact gelegd met de gemeente en gevraagd om een toelichting. De toelichting geeft een weloverwogen en rationeel besluit om de huidige verscheidenheid van de bestrating rondom de brink te uniformeren. Een verslag van de toelichting van de gemeente is hieronder te lezen.

BVZ snapt de rationele redenatie van de gemeente, maar vind het jammer dat geen vooroverleg met de bewoners heeft plaatsgevonden.
De oude waaltjes zijn wat ons betreft van historische waarde en wij begrijpen dat Zeijenaren hier waarde aan hechten. Wat ons betreft had uniformiteit niet gehoeven. BVZ gaat hierover in gesprek met de gemeente. De cultuurhistorische waarde van de brink is voor ons van groot belang.

 22 oktober 2020
 BVZ/Alie

Heb jij een idee voor jouw buurt? Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren.
Bekijk de hele folder hier >>        Of bezoek hier de Kern met Pit website >>

 18 oktober 2020
 Menno van den Ham, Rolf

De grens van de gronden van de Boermarke Zeijen is aangegeven met een aantal grensstenen.

Bij de grenssteen aan het Lossingpad bij de Zeijerwiek is dinsdag 13 oktober een informatiebord geplaatst.

Het bord is in samenwerking met de Boermarke tot stand gekomen en het geeft in het kort aan wat de functie van een Boermarke is en verwijst naar een pagina van de Boermarke

Als u op de link klikt ziet u dat de informatie op deze pagina is nog zeer summier is maar er zal binnenkort heel veel informatie over de Boermarke Zeijen op komen te staan.

Op de foto ziet u Gerko Brink, voorzitter van de Boermarke, bij het zojuist geplaatste bord.

 17 oktober 2020
 Menno van den Ham/Alie

Op 5 oktober 2020 starten wij met de werkzaamheden om de Brinkstraat, Hoofdstraat, Zuiderstraat en de Oude Norgerweg in Zeijen deels te gaan herstraten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Broekema Wegenbouw uit Groningen. 
Om de overlast voor bewoners en het verkeer zoveel mogelijk te beperken, voeren wij de werkzaamheden in fases uit. Voor het verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.
 
Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om met de auto aangrenzende woningen te bereiken, wij vragen hiervoor u begrip.
Aanwonenden kunnen vuilniscontainers op de gebruikelijke manier aanbieden langs de weg, de aannemer draagt zorg dat deze op een voor de vuilnisauto bereikbare plek worden gezet en brengt ze ook weer terug.

Aanwonenden zijn middels een informatiebrief op de hoogte gebracht van de planning en contactpersonen. Ondernemers binnen het gebied zijn/worden persoonlijk benaderd om de werkzaamheden en eventuele gevolgen door te spreken.

Hieronder een overzicht van de planning en fasering van de werkzaamheden. Afhankelijk van de voortgang kan eerder of later worden gestart met de wegvakken, hierover zal vantevoren worden gecommuniceerd.

 1 oktober 2020
 BVZ, Lea

In een prima sfeer is woensdag 9 september de Naobergroep Zeijen van start gegaan. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de Boermarke Zeijen, het waterschap Noorderzijlvest, Agrifirm en Belangenvereniging Zeijen. Ze gaat de komende jaren werken aan een ambitieus programma. Diverse projecten moeten gaan bijdragen aan circulaire landbouw en het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied. De Boermarke legde de basis voor dit programma begin 2019 in haar Circulair Markeplan Zeijen.

Het bijzondere is dat de Boermarke Zeijen en haar leden de grote motor is achter dit plan. Met recht mag dit dan ook een bottom-up proces worden genoemd, waarin de streek overheden en organisaties heeft uitgenodigd te helpen met het realiseren van duurzame plannen. Zo gaat de Boermarke samen met het waterschap Noorderzijlvest werken aan natuurvriendelijke inrichting van de Grote Masloot. Met Agrifirm wordt nagedacht over het verbeteren van kringlopen in een gezamenlijk bouw-, mest- en grondstoffenplan. De gemeente Tynaarlo ondersteunt een erfbeplantingsplan voor meer biodiversiteit op de boerenerven. Prolander werkt onder andere aan een nieuwe kavelruil.

In de Naobergroep ontbreekt nog een vertegenwoordiger van de groene organisaties. De hoop is dat deze plek spoedig kan worden ingevuld. Uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied Prolander organiseert alle werkzaamheden en ondersteunt de Naobergroep. Dit programma wordt gefinancierd door de provincie Drenthe en het Ministerie van Landbouw.

Voor meer informatie:
Gerko Brink, voorzitter Boermarke Zeijen, gerko.brink@planet.nl

 12 september 2020
 Boermarke Zeijen (Gerko Brink), Lea

In het kader van de maatregelen rond Covid-19 is het District Kampioenschap tijdrijden in en rond Zeijen afgelast.
Dit wielerfestijn zou plaatsvinden op 27 mei van dit jaar.

De wegafsluitingen die waren aangekondigd komen uiteraard ook te vervallen.

 15 mei 2020
 Menno van den Ham (BVZ), Lea

Op 13 april en 4 mei zijn bij de verzetsmonumenten in het Heukersbosje in Zeijerveld en in de Zeijer Strubben bloemen en kransen gelegd. Bij beide monumenten lag een krans van onze OBS De Zeijer Hoogte en bloemen van anderen.

Bij het monument in het Heukersbosje houdt de school elk jaar op 13 april een herdenking, waarbij de leerlingen van groep 5/6 allemaal een eigen gedicht voordragen. Omdat dat in dit Corona-jaar niet door kan gaan zijn de gedichten in een plastic box bij het monument gelegd.

Bij dit monument lag ook een krans van het gemeentebestuur van Assen, daar in alle stilte neergelegd door wethouder Harmke Vlieg. Zij vertelde dat de gemeente Assen, om de herdenking niet ongemerkt voorbij te laten gaan, dit bij alle monumenten ‘40-’45 doet.

Een heel mooi initiatief!

 7 mei 2020
 Menno van den Ham (BVZ), Lea

De gemeente heeft laten weten dat een deel van de Hoofdstraat gedurende twee dagen i.v.m. onderhoud voor alle verkeer in beide richtingen wordt afgesloten.

De stremming geldt van woensdag 15 april vanaf 08:00 uur t/m donderdag 16 april 18:00 uur vanaf de Oude Norgerweg tot aan de Hooidijk.

 8 april 2020
 Menno van den Ham (BVZ), Lea

De jaarvergadering moest, voor zover wij konden nagaan, voor het eerst in het bestaan van de BVZ worden geannuleerd.

Het bestuur heeft getracht om de leden en de statuten zoveel mogelijk recht te doen door de mogelijkheid te bieden om per e-mail of in persoon tegenkandidaten voor nieuwe bestuursleden aan te melden en opmerkingen aangaande de notulen te maken.
Daar is geen gebruik van gemaakt. Dit betekent dat Jorrit Veneklaas Slots en Jurjen Timmermans de plaats van de aftredende bestuursleden Gerben van Dam en Jan René Krijthe innemen en dat de notulen van de vergadering van 2019 ongewijzigd zijn goedgekeurd.

De kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd en in orde bevonden. Onder normale omstandigheden adviseert de kascommissie de ledenvergadering om het bestuur al dan niet decharge te verlenen. In deze bijzondere omstandigheden is de kascommissie gemachtigd dit zelf te doen en heeft het bestuur decharge verleend. Voorlopig blijft de kascommissie uit dezelfde leden bestaan.

 1 april 2020
 Menno v/d Ham (BVZ), Ella

De BVZ annuleert de hemmeldag.
In verband met het coronavirus en de door de overheid afgekondigde maatregelen wordt de hemmeldag geannuleerd.

Storten van tuin- en snoeiafval
Doordat het paasvuur niet doorgaat kunt u ook uw tuin- en snoeiafval niet kwijt binnen Zeijen.
Storten hiervan kan gratis bij de milieustraat van Tynaarlo.
Zie voor de openingstijden en mededelingen van de milieustraat https://www.tynaarlo.nl/afval-en-milieu/afval-brengen-laten-ophalen.

 26 maart 2020
 BVZ, Menno v/d Ham, Ella

Alle paasvuren in Drenthe worden op last van de burgermeesters in de provincie geannuleerd. 

Dit houdt verband met de maatregelen om sociale contacten te vermijden en minimaal 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 6 april, maar de stellige verwachting is dat deze termijn verlengd wordt.
Dat betekent dat in Zeijen het paasvuur geen doorgang zal vinden en ook dat het storten van tuin- en snoeiafval niet mogelijk is.

Dank aan allen die hun medewerking aan de organisatie van het paasvuur hadden toegezegd.

Namens de BVZ

 21 maart 2020
 Menno v/d Ham, Ella

Donderdagavond 12 maart organiseerde de gemeente bij Hingstman een bijeenkomst over de omgevingsvisie van Tynaarlo. In een omgevingsvisie staan de keuzes die een gemeente maakt voor de toekomst van de woon- en leefomgeving. Met dit soort bijeenkomsten wil de gemeente te weten komen wat er bij de bewoners leeft.

Er waren ruim 25 mensen aanwezig, waarvan 6 van de gemeente.

Na een korte inleiding werd het grootste deel van de tijd door de bewoners gesproken over het woonbaar houden van Zeijen voor starters en ouderen. Gezinnen met jonge kinderen zijn belangrijk voor het voortbestaan van de basisschool. Als ouderen binnen het dorp kunnen verhuizen naar een meer geschikte woning schept de woning die zij achterlaten ruimte op de woningmarkt in Zeijen. In dit verband werden de woon- en zorgplannen van Pathuis voor ouderen en de verplaatsing van het hoofdveld ten behoeve van de bouw van een aantal nieuwe woningen genoemd.

Op agrarische percelen komt door bedrijfsbeëindiging af en toe een boerderij of woonhuis leeg. Wanneer de woonbestemming van daar zou kunnen worden verplaatst naar vlak bij het dorp levert ook dat ruimte op de woningmarkt. In deze voorbeelden zou de gemeente een actiever en meer stimulerend beleid kunnen voeren. Zijdelings kwamen nog energieopwekking en de natuur in en direct buiten het dorp aan de orde.

De avond verliep in een goede sfeer. Wij zijn benieuwd hoe de omgevingsvisie van Tynaarlo er uiteindelijk uit gaat zien.

 21 maart 2020
 Menno v/d Ham, Ella

In afwijking van voorgaande jaren is de stort ALLEEN geopend voor inwoners van de Schoolkring Zeijen.

Stortreglement
Er mag uitsluitend snoeiafval worden gestort, géén boomstronken of wortels.
Het snoeiafval mag beslist geen verontreiniging zoals verfresten of spijkers bevatten.
Vrijwilligers van de organiserende verenigingen voeren controle uit.


Toegang en openingstijden
De toegang is bij Bouwbedrijf Geerts. De paasbult ligt aan een onverharde weg; men wordt vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat er niets af valt.  
De bult dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien/rangeren in het bouwland is niet toegestaan.  

De stort is open op:
Zaterdag 28 maart          9.00 – 16.00 uur.
Zaterdag 4 april                9.00 – 16.00 uur.
Zaterdag 11 april              9.00 – 12.00 uur. ’s Middags gesloten!!

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag 12 april 2019 om 19:30.

 20 maart 2020
 Menno v/d Ham, Ella

De BVZ organiseert op zaterdag 4 april aanstaande weer haar jaarlijkse hemmeldag. Het is de bedoeling om de omgeving van de schoolkring op te schonen van zwerfvuil.

Wij nodigen iedereen uit de schoolkring van harte uit om als vrijwilliger te helpen om er zodoende weer een geslaagde middag van te maken.

Zaterdagmiddag 4 april om 13.00 uur starten we bij Café Hingstman. Na een rondgang van 2,5 tot 3 uur eindigen we ook weer met z’n allen op de Brink om de dag met een drankje en een hapje af te sluiten.

Het zou fijn zijn als de mensen die willen helpen dit vooraf per mail door willen geven aan het onderstaande e-mailadres of zich inschrijven op de lijst die op het prikbord in de school hangt. Wij hebben ook wat auto's of trekkers met aanhanger nodig voor het ophalen van het zwerfvuil dus geef aan of je dit beschikbaar wilt stellen.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.

Jan René Krijthe BVZ Zeijen. janrenekrijthe@gmail.com

 15 maart 2020
 Jan René Krijthe, Ella

Beste leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen,

Het bestuur van de belangenvereniging heeft besloten om de jaarvergadering dit jaar niet door te laten gaan. Dit doen we vanzelfsprekend uit voorzorg i.v.m. het Corona virus.
De benoeming van nieuwe bestuursleden zal daarom plaatsvinden buiten vergadering. Omdat de statuten van de belangenvereniging niet voorzien in deze situatie, heeft het bestuur
op grond van artikel 21 van de statuten besloten om in dit geval een afwijkende benoemingsprocedure te hanteren:

Het bestuur heeft twee leden voorgedragen voor toetreding tot het bestuur. Dit zijn Jorrit Veneklaas Slots en Jurjen Timmermans.

1. Indien er bezwaren bestaan tegen een van deze kandidaten, mogen leden dit kenbaar maken bij de voorzitter.

2. Ook leden die zichzelf zouden willen kandideren voor het bestuur mogen zich melden bij de voorzitter dit mag in persoon of per email (bvz@zeijen.nu).

Bezwaren of (tegen) kandidaatstellingen mogen tot 23 maart 12:00 bij de voorzitter gemeld worden. Indien er geen tegenkandidaten zijn gemeld, zal de benoeming van de door het bestuur voorgedragen kandidaten automatisch plaatsvinden. Indien zich wel tegenkandidaten hebben gemeld, zal een stemming worden georganiseerd onder de leden.
Het bestuur heeft Bert Wubs gekozen als nieuwe voorzitter. Bert zal de voorzittershamer per 26 maart 2020 overnemen. De aftredende bestuursleden zijn Jan Rene Krijthe en Gerben van Dam. Zij hebben de maximale termijn van 6 jaar erop zitten.

De concept notulen van de vorige jaarvergadering zullen in het Zeijer Kraantie en op de website (Zeijen.nu) worden gepubliceerd. Opmerkingen over de notulen kunnen tot 23 maart 12:00 kenbaar worden gemaakt. Vervolgens zullen de notulen worden vastgesteld. Het jaarverslag van de BVZ zal via de website worden gepubliceerd. De financiële verantwoording zal worden gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit twee leden. De kascommissie wordt gemachtigd om de penningmeester decharge te verlenen. Het financiële jaaroverzicht is bovendien op aanvraag beschikbaar voor leden. Hiervoor kan contact opgenomen worden via bvz@zeijen.nu

Tot zover. Indien er vragen of opmerkingen zijn vernemen we ze graag.

Gerben van Dam Voorzitter Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ)

Voor de agenda, klik hier
Voor de concept notulen, klik hier

 14 maart 2020
 Gerben van Dam, Ella

De Foute Bingo, van 13 december jongstleden, was ook dit jaar weer lekker fout. De soosjeugd streed fanatiek om de foute prijzen. Tussendoor moesten er, wanneer er een bepaald getal getrokken was, speciale opdrachten uitgevoerd worden. Opdrachten zoals air guitar spelen, air drummen, popcorn happen of van links naar rechts van voor naar achter.

Dit was tevens de laatste soos georganiseerd namens de BVZ. Hierbij wil de BVZ alle vrijwilligers die de afgelopen drie jaar mee hebben gewerkt om de jeugdsoos mogelijk te maken heel erg bedanken. Zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest.

Enkele ouders zijn voornemens om de soos voort te zetten.  Ze zullen de komende tijd andere ouders actief benaderen met de vraag of zij willen helpen ondersteunen om de soos te behouden. In welke vorm de soos wordt voortgezet moet nog bepaald worden. Dit zal de maand januari zijn beslag moeten krijgen. Gedurende die maand is er nog gewoon soos op de vrijdagavond.

 30 december 2019
 Migchiel de Vlas

DSC03166 Het was erg lastig om een datum te vinden waarbij er EN beschikbare ruimte EN beschikbare trainers beschikbaar zijn, maar het was Hermien Schoon, namens de BVZ, weer gelukt. En dus gingen we dinsdagavond weer op herhaling in het MFA. We waren met zo'n 15 vrijwilligers, uit de Schoolkring Zeijen, die hun kennis weer eens op moesten frissen. Het aantal mensen viel een beetje tegen omdat toch een aantal mensen niet de moeite hadden genomen om zich even af te melden.

Harriet IJbema en Gert de Groot hebben iedereen weer goed begeleid in het protocol "hoe te handelen bij....". Elke keer bij de herhalingen blijkt dat je toch zomaar weer een stapje vergeet. Maar we zijn allemaal weer op scherp gezet en hebben alles weer in ons systeem zitten.

Er werd in twee groepen gewerkt met de oefenpoppen en werden alle handelingen, met en zonder AED, nog een keertje geoefend. Daarna werd er nog even kort in gegaan op de stabiele zijligging, de grepen die je kunt doen bij verstikking en hoe we moeten handelen bij baby's en kleuters.

Even na tien uur konden we de, vermoeiende - het is niet niks om twee minuten te reanimaeren-, training beëindigen en kregen onze trainers een bedankje namens de BVZ van Hermien.

 21 november 2019
 Alie, Lea

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden van Belangenvereniging Schoolkring Zeijen die een incassomachtiging aan B.V.Z. gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de jaarlijkse bijdrage van hun rekening zal worden geïncasseerd.

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van de B.V.Z. kent een minimum van € 7,00. Het bedrag waarvoor u aan de B.V.Z. een machtiging heeft afgegeven zal op 7 december 2019 worden geïncasseerd. Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van B.V.Z. (NL48ZZZ400463980000) en het machtigingskenmerk vermeld. Het machtigingskenmerk is gelijk aan uw nummer in de B.V.Z. ledenadministratie.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Jan Rene Krijthe
B.V.Z. Penningmeester
E-mail: janrenekrijthe@gmail.com

 20 november 2019
 Jan Rene Krijthe, Lea

 

Moet de landbouw zich aanpassen aan de natuur of krijgt de landbouw alle ruimte?

En hoe kunnen we de kwaliteit van natuur en landbouw in de gemeente Tynaarlo versterken?


Deze week gaat de gemeente met haar inwoners in gesprek over het thema landschap.
Dit is een van de thema’s die centraal staat bij het maken van plannen voor de toekomst van Tynaarlo.

Meepraten kan via www.typischtynaarlo.nl

Voor meer informatie klik op "Verder lezen".

 18 november 2019
 Ella, Lea

Belangenvereniging Schoolkring Zeijen heeft afgelopen jaren steeds bladbakken voor de inwoners van Zeijen verzorgd. In overleg met gemeente Tynaarlo is afgestemd dat de gemeente vanaf dit jaar de bladverzamelpunten verzorgd. De volgende locaties zijn met de gemeente afgestemd.

- Hoek Hoofdstraat- Askampstraat

- Hoek Loop - Rheeërweg

- Hoek Esstraat – Oude Norgerweg

- Brink

Ondanks dat mogelijk niet op al deze plaatsen een hek geplaatst is zullen de bladbulten op deze locaties tot de week voor de kerst regelmatig worden opgehaald.

Namens de BVZ, Jan René Krijthe

 15 november 2019
 Jan René Krijthe, Lea

Op donderdagavond 10 oktober is in het gemeentehuis te Vries van 19:00 tot 21:30 uur een Inspiratieavond Duurzaamheid.

Er zijn verschillende acts, lezingen en workshops.

Meer informatie is te vinden op de poster en op https://www.tynaarlo.nl/duurzaamheid/10-oktober-duurzaam-event

Meer onderwerpen over duurzaamheid vindt u op https://www.tynaarlo.nl/duurzaamheid.

 5 oktober 2019
 Menno van den Ham, Aletta

Op een druk bezochte jaarvergadering van de BVZ kwamen natuurlijk weer de standaard onderwerpen aan de orde. Ieder BVZ lid had een eigen onderwerp waar diegene iets meer over vertelde. Dit waren o.a. de onderwerpen: Glasvezel, verplaatsing hoofdveld, Jeugdwerk en Hemmeldag. Verder was Bert Pathuis uitgenodigd om iets te vertellen over de verplaatsing van het hoofdveld en de daarmee samengaande nieuwbouw. Uiteraard is ook het financiële verslag doorgenomen en werd de penningmeester décharge verleend.

De bestuursleden Dientje Bodenstaff en Klaas Jan Nijboer hebben hun periode uitgezeten en werden met een bloemetje en een enveloppe bedankt voor hun inzet. Als nieuwe kandidaten werden aangenomen Dieneke van der Veen en Bert Wubs.

Na de pauze werden door 2 dames van de NAM uitleg gegeven over gaswinning in Drenthe en met name rondom Zeijen. Een interessant verhaal waaruit blijkt dat wij nog niet zo bang hoeven te zijn voor aardbevingen, aangezien er hier alleen maar kleine velden zijn en deze ook al bijna leeg zijn en er dus niet veel gas meer uit gewonnen zal worden. Via deze link vind je op de site van de NAM interactieve kaarten over locaties en activiteiten. De dames werden aan het eind bedankt met een lokaal drankje en het boek over Zeijen.

 30 maart 2019
 Ella/Alie

30222399_1708708465853513_5685991609478634811_n De BVZ gaat dit jaar voor de achtste keer een hemmeldag organiseren. Het is de bedoeling dat we net als afgelopen jaren op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur ons mooie dorp gaan opschonen.

Wij willen graag iedereen uit de schoolkring Zeijen uitnodigen om met de hemmeldag mee te doen. Wij vinden het heel belangrijk dat we ook zoveel mogelijk kinderen en ouders op de been krijgen.

Zaterdagmiddag  6 april om 13.00 uur starten we bij Café Hingstman. Na een rondgang van 2,5 tot 3 uur eindigen we ook weer met z’n allen op de Brink om de dag af te sluiten met een borrel en een kleine warme hap.

Het zou fijn zijn als de mensen die mee willen helpen dit vooraf per mail door willen geven aan het onderstaande e-mailadres of zich inschrijven op de lijst die op het prikbord in de school hangt. Wij hebben ook wat auto's of trekkers met aanhanger nodig voor het ophalen van het zwerfvuil dus geef aan of je dit beschikbaar wilt stellen.

Laten we er met zoveel mogelijk mensen een nuttige en bovenal gezellige middag van maken.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.

Jan René Krijthe BVZ Zeijen. janrenekrijthe@gmail.com

 27 maart 2019
 Jan René Krijthe/BVZ, Alie

Logo_BVZAan de leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen, door omstandigheden is de uitnodiging niet verzonden maar hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de BVZ. Deze is al AANSTAANDE donderdag

– op 28 maart 2019

– om 20.00 uur 

– in Café- Zalencentrum Hingstman

Klik op "verder lezen" voor de agenda. Klik hier voor het verslag.

 24 maart 2019
 BVZ/Menno van den Ham, Alie