Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

Lopende zaken


De concept notulen van de jaarvergadering van de BVZ zijn hier te bekijken.

 27 mei 2023
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

FNV-afdeling Drentsche Aa organiseert op maandagavond 15 mei in het Brinkhotel in Zuidlaren een informatiebijeenkomst over inflatie en rondkomen.
Een bestuurder van de FNV zal het FNV-beleid rondom armoede toelichten en wat de FNV voor onze inwoners kan betekenen op het gebied van financiële ondersteuning.

Daarnaast zullen medewerkers van de gemeente Tynaarlo vertellen over het loket EHBG (Eerste Hulp bij Geldzaken) en hoe wij inwoners kunnen ondersteunen.

Klik hier voor de volledige uitnodiging.

 

 13 mei 2023
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

Klik hier voor de inhoud van de Nieuwsflits.

 8 mei 2023
 Dieneke Kroeze (BVZ), EllaGisteren hebben we weer een geslaagde hemmeldag gehad.
Gelukkig is er steeds minder zwerfafval, waardoor we snel klaar waren.

Allemaal bedankt voor jullie hulp!

 

Klik op meer voor meer foto's

 16 april 2023
 BVZ/Aletta, Alie

Zoals elk jaar mag er uitsluitend snoeiafval worden gestort en GÉÉN boomstronken of wortels. Het snoeiafval mag bovendien beslist geen verontreiniging bevatten, zoals verfresten of metaal/spijkers. De gelegenheid tot storten is ALLEEN voor de inwoners van de Schoolkring Zeijen. Vrijwilligers van de organiserende verenigingen zien hier op toe en voeren ook de controle uit.

Toegang en openingstijden:
De toegang is bij Bouwbedrijf Geerts. Het paasvuur ligt aan een onverharde weg. Men wordt vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat niets van de lading afvalt. De stortbult van het paasvuur dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien en rangeren  in het bouwland is niet toegestaan.

De stort is open op:
Zaterdag 8 april       van 9.00 - 12.00 uur. LET OP: 's Middags gesloten!!

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag 9 april om 19.30 uur

 2 april 2023
 BVZ, Alie/Henk

Zoals elk jaar mag er uitsluitend snoeiafval worden gestort en GÉÉN boomstronken of wortels. Het snoeiafval mag bovendien beslist geen verontreiniging bevatten, zoals verfresten of metaal/spijkers. De gelegenheid tot storten is ALLEEN voor de inwoners van de Schoolkring Zeijen. Vrijwilligers van de organiserende verenigingen zien hier op toe en voeren ook de controle uit.

Toegang en openingstijden:
De toegang is bij Bouwbedrijf Geerts. Het paasvuur ligt aan een onverharde weg. Men wordt vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat niets van de lading afvalt. De stortbult van het paasvuur dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien en rangeren  in het bouwland is niet toegestaan.

De stort is open op:
Zaterdag   1 april       van 9.00 - 16.00 uur
Zaterdag   8 april       van 9.00 - 12.00 uur. LET OP: 's Middags gesloten!!

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag 9 april om 19.30 uur

 26 maart 2023
 BVZ, Alie/Henk

Gisteravond werd weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van de BVZ.
Bij afwezigheid van de voorzitter leidde Jurjen Timmerman de vergadering. Op enkele punten werd door Bert Pathuis (verplaatsing hoofdveld/woningbouw) en Gerko Brink (Noabergroep) nog wat nadere toelichting gegeven.

Verder werden alle punten van de agenda afgewerkt. Ook kwam uiteraard het financiële verslag uitgebreid aan de orde.

 

Na de pauze vertelde Nico Buitenkamp van Buitenkamp Begrazingen over zijn werk als schaapsherder. Dit was zeer interessant en er kwamen dan ook veel vragen uit het publiek.

 25 maart 2023
 Aletta

Aan de leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen. Hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de BVZ

Op 23 maart 2023 om 20.00 uur in Café - Zalencentrum Hingstman

Agenda   

1.       Opening
2.       Verslag jaarvergadering 03 maart 2022
3.       Jaarverslag 2022
4.       WBTR
5.       Financiën 
6.       Bestuurssamenstelling
7.       Rondvraag
8.       Sluiting

Na het officiële gedeelte van de vergadering zal Nico Buitenkamp van Buitenkamp Begrazingen vanaf ca. 21.00 uur vertellen over zijn werk als schaapsherder. Nico verzorgt met zijn schapen begrazing bij gemeenten, natuurmonumenten en particulieren.

Klik hier voor de agenda van de vergadering van 23 maart 2023.
Klik hier voor de concept notulen van de vergadering van 2022

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de BVZ,
Dieneke Kroeze, secretaris

 15 maart 2023
 BVZ, Aletta

Op zondag 9 april 2023 organiseert de BVZ het Paasvuur!

De stort is ALLEEN geopend voor inwoners van de Schoolkring Zeijen.

Stortreglement

Er mag uitsluitend snoeiafval worden gestort, géén boomstronken of wortels. Het snoeiafval mag beslist geen verontreiniging zoals verfresten of spijkers en andere metalen bevatten. Vrijwilligers van de organiserende verenigingen voeren controle uit.

Toegang en openingstijden

De toegang is bij Bouwbedrijf Geerts. De paasbult ligt aan een onverharde weg; men wordt vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat er niets af valt. De bult dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien/rangeren in het bouwland is niet toegestaan.

De stort is open op:

Zaterdag 25 maart 9.00 – 16.00 uur.

Zaterdag 1 april 9.00 – 16.00 uur.

Zaterdag 8 april 9.00 – 12.00 uur. ’s Middags gesloten!!

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag 9 april 2023 om 19:30 uur

 5 maart 2023
 BVZ / Aletta

Conceptverslag bijeenkomst Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ) met de verenigingen in de schoolkring op 20 februari 2023 om 20.00 uur in MFA De Zeijer Hoogte

Aanwezig:

Hetty Regeer Stichting Zeijerwiek

Gerko Brink Boermarke

Jorn Kolk SVZ

Jeroen Strijker Feestcommissie

Martijn Swart Feestcommissie

Jan-Willem Dik MFA

Karen van Geffen De Zeijer Hoogte

Aletta Weelinck Website www.zeijen.nu

Henk Duit Website www.zeijen.nu

Miriam Brouwer Kinderwerk

Jorrit Veneklaas Slots Toneelvereniging De Zeijer Komedie, BVZ

Bert Wubs BVZ

Henriët Swart BVZ

Dieneke Kroeze BVZ

Afwezig met kennisgeving: Alie Scholtens – Schilderclub en website, Erik Emmens – Boermarke, And de Jager en Aaldert Slot – Toneelvereniging Spotlicht

1. Opening Bert opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom en licht het doel van de vergadering toe. De leden van de vergadering stellen zich aan elkaar voor.

2. Verslag van 11 april 2022 We bespreken het verslag van de vergadering van 11 april 2022. Er zijn geen wijzigingen. Het verslag vastgesteld, met dank aan de steller. Inhoudelijk en naar aanleiding van wordt nog het volgende besproken/toegelicht:

2a. Punt 5+6a. Historisch Zeijen. Vorig jaar was Rolf Tjassens nog in ons midden. Hij gaf toen aan dat hij een plek zocht voor de spullen die Historisch Zeijen in beheer heeft. Bert geeft aan dat we daar wat zoekende in waren. Dit zou ook nog even worden opgenomen met bestuur MFA en worden besproken tijdens de jaarvergadering. Verder heeft Andrea Leidekker ook nog contact gehad met Bert over de besproken oorijzers. Die kunnen eventueel naar de gemeente Tynaarlo waar ze tentoongesteld kunnen worden in de vitrinekast. Het is niet meer besproken bij het bestuur van het MFA. Jan-Willem Dik geeft aan dat er morgen (21 februari) een gebruikersoverleg is gepland en dat dit punt dan waarschijnlijk op de agenda staat. Bert geeft bij Andrea aan dat hij de uitkomst van deze vergadering even afwacht en dan antwoord geeft. Henk Duit geeft aan dat de oorijzers eventueel ook naar het Drents Archief in Assen kunnen. Dan zijn ze in Zeijen echter wat uit beeld. Bert geeft aan dat als er ruimte is in het MFA, de BVZ wel wil kijken of we financiële middelen beschikbaar kunnen stellen voor een goede kast/kasten om de spullen in op te slaan. Karen van Geffen vraagt om hoeveel materiaal het gaat. Dit betreft ongeveer 1 m3 . De actie is als volgt: inventariseren waar het om gaat en waar het is. Henk geeft aan dat volgens hem een deel in het schoolgebouw staat en dat er waarschijnlijk ook een deel bij Jeanet staat. Bert stelt voor: na afloop van de vergadering nog even te kijken wat er in het MFA aanwezig is en Bert neemt contact op met Jeanet. Jan-Willem brengt het punt in voor de gebruikersvergadering van het MFA. Verder worden de jaargangen van het Zeijer Kraantie benoemd, hierover neemt Bert contact op met Jan van Oudheusden. Hij heeft vorig jaar aangegeven deze wel te willen digitaliseren.

2b. 5+6c. Jeu de Boule baan Hetty vraagt naar stand van zaken omtrent de Jeu de Boule baan: Henk licht toe, dit idee was ontstaan naar aanleiding van het 20 jarig jubileum van de website. Er is meerdere malen overleg over geweest. Uiteindelijk is nog een delegatie van gemeente Tynaarlo in Zeijen geweest om e.e.a. te bespreken. Er zou cultuurhistorisch onderzoek moeten plaatsvinden en bomen moeten worden gekapt. Vanwege allerlei regelgeving en problematiek rondom stikstof heeft de Boermarke (eigenaar van de brink) uiteindelijk besloten niet mee te werken aan realisatie op de brink. Als locatie is het MFA nog voorgesteld en wordt ook de speeltuin in de Margrietstraat genoemd. Dit is wat betreft de website geen optie en de plannen zijn afgesloten.

3. Mededelingen Geen mededelingen

4. Planning evenementen in 2023

4a. BVZ 

4a1. Het Paasvuur gaat, zoals het nu lijkt, door op zondag 9 april 2023. Jorrit heeft contact gehad met de gemeente Tynaarlo over de vergunning. Het kunnen verlenen hiervan is afhankelijk van stikstofregelgeving. Als het Paasvuur al sinds 1994 op dezelfde locatie wordt gehouden, dan hoeft er geen stikstofberekening te worden uitgevoerd. Om dit aan te tonen volstaat waarschijnlijk een verklaring die is ondertekend door de voorzitters van de Boermarke en Belangenvereniging Zeijen. Jorrit heeft een document opgesteld dat hiervoor toereikend moet zijn. Dieneke heeft een stortschema opgesteld, die gaat nog rond. De stortdagen zijn op 25 maart (hele dag), 1 april (hele dag) en 8 april (ochtend). Als je niet kunt, dan graag onderling ruilen. Gerko geeft aan dat de Boermarke ook dit jaar graag weer medewerking verleent en de bult tussentijds ook graag weer fatsoeneert. Gerko benadrukt dat er geen metalen in het stortmateriaal mogen zitten. Dieneke voegt dit nog extra toe aan het bericht dat wordt gecommuniceerd richting website en Zeijer Kraantie. De BVZ zorgt na afloop van het paasvuur dat alles wordt opgeruimd. Jorrit vraagt aan Karen of de kinderen van groep 8 weer het vuur willen aanteken. Dit is een mooie traditie.

4a2. De Hemmeldag staat dit jaar gepland op 15 april. Jorrit licht toe dat de Hemmeldag wordt georganiseerd voor alle inwoners van de Schoolkring (jong en oud) om zwerfvuil op te ruimen. Ieder jaar een groot succes. We starten weer om 13.00 uur bij Hingstman.

4a3. Jaarvergadering BVZ De algemene ledenvergadering van de BVZ is dit jaar op 23 maart 2023 om 20.00 uur bij Hingstman. Verdere communicatie volgt via website en het Zeijer Kraantie.

4b. Zeijerwiek Hetty geeft aan dat de Natuurwerkdag waarschijnlijk weer op de eerste zaterdag van november wordt georganiseerd. Dit zal dan de 4e november zijn.

4c. Boermarke Geen activiteiten. Bert informeert naar de fietstocht, Gerko geeft aan dat die voor dit jaar (nog) niet is gepland.

4d. SVZ Jorn geeft aan dat SVZ ook dit jaar weer het SVZ toernooi organiseert. De datum staat nog niet vast.

4e. Feestcommissie De feestcommissie organiseert op 2 april Palmpasen optocht (Hoantie op een stokkie) en eieren zoeken op de brink. Op zondag 9 april is er weer Neutieschieten en het Zomerfeest is dit jaar op 3 en 4 juni.

4f. 4f. Stichting Zeskamp en Levend Tafelvoetbal
Bert informeert bij de stichting over eventuele activiteiten dit jaar.
Aanvulling d.d. 28 februari 2023 door Jan van Oudheusden:
Zeskamp gaat dit jaar niet meer door. Wegens minder worden van animo de afgelopen jaren heeft
het bestuur aangegeven niet door te gaan met organisatie.
Levend Tafelvoetbal wordt dit jaar wel georganiseerd op 14 juli. 

4g. Kinderwerk Miriam geeft aan dat op 18 maart playbackshow de playbackshow wordt georganiseerd. Dit is ook voor volwassenen. Op 16 en 17 juni staat het Tentenkamp op het programma.

4h. MFA Het MFA organiseert dit jaar geen speciale activiteiten. Jan-Willem geeft aan dat het MFA volgend jaar 10 jaar bestaat. Voor iedereen die leuke activiteiten weet, denk ajb mee. Bert geeft aan dat ook de BVZ graag meedenkt en Karen geeft aan dat dit ook geldt voor de school.

4i. School / Ondernemersvereniging De jaarlijkse geraniumactie is dit jaar op 20 april. Verder worden op 11 maart twee speeltoestellen bijgeplaatst op het schoolplein. Het gaat om een balanceertoestel en een klimrek. De locaties worden hiervoor op 9 maart uitzet.

4j. Toneelvereniging Zeijer Komedie De uitvoering in 2023 is weer geweest. De volgende uitvoering zal weer in 2024 plaatsvinden.

4k. Oranjegrapje Het Oranjegrapje organiseert op Koningsdag vanaf 14.00 uur weer leuke activiteiten bij Café Hingstman

4l. Website Henk geeft aan dat met het wegvallen van Rolf ook een groot verlies is ontstaan voor de website. Rolf was hier zeker de drijvende kracht. Arjan Mensinga pakt dit nu op. Rolf was ook nog bezig met een ander idee. Hij had het idee om hetgeen Tietje Takens voor het dorp heeft betekend wat meer in het licht te zetten. Zij was een markante persoonlijkheid die waarschijnlijk wel de helft van de Zeijenaren ter wereld heeft gebracht en de andere helft heeft (helpen) begraven. Wellicht kan dit door middel van een monument? Er is een locatie gezocht, op de brink is het niet mogelijk. Wellicht kan er langs de Zeijerwiek een plaquette met inscriptie worden geplaatst. Het idee is dit rond de datum van 30 mei, de sterfdag van Rolf, te onthullen. We overleggen over de locatie, of de Zeijerwiek hiervoor wel zo geschikt is. Wellicht een optie waar ze heeft gewoond? Of in de straat. Henk geeft aan dat de Website openstaat voor andere ideeën. Jorrit stelt voor het pad naar de ijsbaan. Gerko gaat dit nog overleggen en komt er bij Henk op terug.

4m. Spotlicht Ans de Jager en Aaldert Slot zijn afwezig met kennisgeving. Ans heeft doorgegeven dat de jaarlijkse uitvoering gepland staat op 3 en 4 november.

5. + 6. Inventarisatie en uitwerking onderwerpen die verenigingen willen agenderen en onderwerpen die de BVZ wil bespreken

5a. Boermarke Tijdens de vorige vergadering met verenigingen in 2022 is benoemd dat er een nieuwe projectleider is aangesteld voor de Boermarke ter assistentie, dit was toen mw. Ruitenberg. Gerko geeft aan dat Erik Emmens dit nu zelf gaat doen. Daarnaast is Gerko in januari weer herkozen als voorzitter van de Boermarke voor een nieuwe periode van 6 jaar.

5b. Speeltuin Miriam geeft aan dat het wellicht een optie is om de Jeu de Boule baan in de speeltuin te plaatsen, maar daar is geen sanitair. Wellicht is er toch een mogelijkheid dit te realiseren? Henk geeft aan dat de locatie die ze voor ogen hadden op de brink was, de website heeft de plannen neergelegd en gaat hier niet meer mee aan de slag.

5c. SVZ Geen

5d. MFA Geen

5e. Website Geen

5f. Zeijer Komedie Geen

5g. WBTR vanuit de BVZ Het afgelopen jaar hebben Hetty, Aaldert, Bert en Dieneke de werkgroep WBTR gevormd. Dieneke dankt Hetty en Aaldert namens de BVZ voor het uitzoekwerk en de input. Het doel van de werkgroep was inhoudelijk te bekijken wat de WBTR betekent en indien statuten aangepast moeten worden, of dit gezamenlijk kan worden aangevlogen (inhoudelijk en kostentechnisch). Er is contact geweest met notariaat Adam Elzinga in Assen. Hij heeft tekst en uitleg gegeven en een checklist WBTR toegestuurd. Dieneke laat die rondgaan en zal deze ook meesturen met dit verslag. Samengevat komt het er op neer dat je volgens de WBTR een aantal zaken geregeld moet hebben:

Punt 1. Meervoudig stemrecht wordt beperkt. Dit moet dus worden aangepast indien van toepassing Punt 2. Hoe te handelen bij belet en ontstentenis. Dit moet zijn opgenomen in de statuten. Is dit niet zo, dan heeft voor een vereniging de ALV en voor een stichting de rechter nog mogelijkheid hier over te beslissen.

Punt 3. Het is goed om in de statuten op te nemen hoe om te gaan bij digitaal vergaderen (en stemmen) in tijden wanneer er geen noodregelgeving van toepassing is, zoals bij Covid wel het geval was. Als dit niet is opgenomen, dan is digitaal vergaderen niet toegestaan. Stemmen zijn dan niet rechtsgeldig.

Punt 4. Bestuurdersaansprakelijkheid bij tegenstrijdig belang. De datum van 1 juli 2026 (5 jaar na ingaan van de wet WBTR) is, mits er geen meervoudig stemrecht van toepassing is, geen harde overgangsdatum. In de bijgevoegde documentatie staan de voorwaarden verder uitgewerkt. In plaats van aanpassen van de statuten, kan ook een bestuurlijk/huishoudelijk reglement worden opgesteld. Hiervoor is wel goedkeuring van de ALV nodig (bij een vereniging), maar dit scheelt een gang naar de notaris. Het gezamenlijk aanvragen van aanpassing van de statuten loont niet, omdat iedere wijziging apart zal moeten worden behandeld. Dit kost ongeveer € 480,00 per statutenwijziging. Hoewel er tussen notariaten wel eens wat tariefverschillen zitten, is deze orde van grootte vaker genoemd.

5h. Verzekeringen De BVZ heeft afgelopen jaar de aansprakelijkheidsverzekering van de BVZ tegen het licht te houden. Sikko heeft hierover contact gehad met Univé. Univé geeft aan dat het ook goed is te kijken naar verzekeringen die er verder zijn afgesloten door verenigingen en stichtingen. Het idee is ontstaan een inventarisatie te doen en samen met Univé te kijken of we wellicht een collectieve overkoepelende verzekering kunnen afsluiten, zodat niet iedere vereniging/stichting zelf de premie hoeft op te brengen. Bert vraagt Sikko dit te doen, vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

5i. Verplaatsing hoofdveld en woningbouw Dit staat al langere tijd op de agenda. Bert resumeert vanaf vorig jaar april. Vorig jaar heeft de BVZ met de jaarvergadering gepoogd om voor de verkiezingen een debat te organiseren waarin o.a. woningbouw ter sprake zou komen. De raad heeft toen vlak van tevoren afgezegd, met als reden dat er maar één debat zou plaatsvinden en niet in Zeijen. Enige tijd na de verkiezingen kwam er een bericht vanuit de Griffie dat de gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo graag in gesprek zou gaan met de BVZ tijdens bezoek aan Zeijen. We hebben het verhaal van Zeijen kunnen vertellen. De sfeer was goed, er werd enthousiast gereageerd op het dorpsinitiatief. We hebben het ook positief gehouden, geen frustratie geuit over de gang van zaken de afgelopen jaren (moeilijk ingang te krijgen bij de gemeente). Jurryt Vellinga en Hans de Graaf gaven aan dat ze er op zouden terugkomen, ze wilden graag in gesprek. Hier ging enige tijd overheen. In oktober is er met de initiatiefgroep, de wethouders en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Bas Adema gesproken. Het gesprek was positief. Er waren nog wel wat mitsen en maren vanwege juridische aspecten. De gemeente zou gaan kijken hoe ze er werkelijk in staan. Vanuit de gemeente is hier niet op teruggekomen binnen de afgesproken termijnen. Uiteindelijk is Bert in januari 2023 teruggebeld. De zaken waren besproken en de gemeente wil er in een overleg op terugkomen. De insteek vanuit het dorp was vanuit een CPO. De gemeente wil hierin niet meegaan. Er zitten al met al nog wel wat haken en ogen aan de ontwikkeling. In de wandelgangen heeft Bert vernomen dat de gemeente wel met de plannen verder wil gaan. Bert geeft aan dat de initiatiefgroep en de BVZ hebben aangegeven dan wel graag bij aan tafel te willen zitten over hoe dit vorm krijgt. Bert heeft gevraagd of de vergadering met de gemeente nog voor de jaarvergadering van de BVZ kan plaatsvinden. Wordt vervolgd.

7. Rondvraag

7a. Gerko namens de Boermarke:

7a1. Geeft aan dat hij afgelopen jaar een positief verhaal over de plannen van de Boermarke heeft gebracht op de jaarvergadering van de BVZ. In het afgelopen jaar is hierin een verandering opgetreden ten gevolge van o.a. stikstofregelgeving. Er is een onzekerheid met betrekking tot de PASmelding en MB-vergunning. Hierdoor neemt de motivatie af om met de projecten door te gaan. Als gevolg hiervan ligt de Naobergroep ook stil. Wel is er een huis-aan-huis blad rondgegaan over de plannen en projecten, om zo ook eens in eigen omgeving toe te lichten wat de Boermarke zoal doet. Er wordt door regelgeving veel aan banden gelegd. De Boermarke heeft dit 14 dagen geleden ook aangegeven bij de Provincie. Als er nieuws is omtrent de projecten dan zal Gerko er op terugkomen. 7a2. De brink wordt mogelijk bestrooid met kalk. De bodem van de brink is onderzocht, de pH-waarde van de grond zit onder de 3. Dit wordt met het strooien van kalk gepoogd weer richting pH 5 te brengen.

7b. Hetty namens VVE Met ingang van 21 februari 2023 is Hetty geen secretaris meer van de VVE Loop/Made. Verder zijn er geen vragen/mededelingen voor de rondvraag.

8. Sluiting Bert sluit om 21.20 uur de vergadering met dank aan iedereen voor de inbreng en met toezegging van het toesturen van:

1. Stortschema Paasvuur 2023

2. Checklist WBTR Ubbena, 27 februari 2023 Dieneke Kroeze Secretaris BVZ

 2 maart 2023
 Dieneke Kroeze / Aletta

Klik op het plaatje voor de hele flyer en klik hier voor de flyer over de voedselbank

 13 december 2022
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

Het samenwerkingsverband Hartveilig Drenthe heeft tijdens de bijeenkomst ‘Hartveilig Tynaarlo’ op 17 november laten weten reanimatietraining aan te bieden.
Mogelijk zijn nog enkele plaatsen vrij.
Heeft u interesse om deel te nemen, dan kunt u dit laten weten door een mail met uw naam en indien van toepassing uw voorkeursdatum te sturen naar
m.schoonhoven@tynaarlo.nl . De mensen die het eerst reageren worden geplaatst. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Datum:                dinsdag 10 januari 2023 (3 plaatsen beschikbaar)

Tijd:                      inloop vanaf 18.45 uur, start training 19.00 uur, einde training 21.30 uur.

Locatie:               Safety Company, Industrieweg 13, 9482 TG Tynaarlo

 8 december 2022
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

Onlangs hebben alle adressen binnen de bebouwde kom van Zeijen en een aantal adressen buiten de bebouwde kom (Hoofdstraat en Rheeërweg) een brief ontvangen van de gemeente Noordenveld over de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen van de geslotenverklaring van de Koelenweg. In het laatste Zeijerkraantie wordt hier ook melding van gemaakt.

Het besluit tot deze ontheffing voor inwoners van ons dorp is genomen nadat de belangenvereniging schoolkring Zeijen een bezwaarschrift tegen de afsluiting heeft ingediend en na een WOO-verzoek van onze dorpsgenoot Henk Heijman.

De belangrijkste reden dat de BVZ destijds een bezwaarschrift heeft ingediend is omdat het bestuur - na klachten te hebben ontvangen van inwoners van onze schoolkring - van mening was dat de totstandkoming van het besluit tot sluiting van de Koelenweg voor doorgaand verkeer onzorgvuldig is geweest. Zo zijn verschillende partijen betrokken bij de besluitvoorbereiding waaronder de belangenvereniging Huis ter heide. De BVZ die de belangen behartigt van inwoners van het gebied aan ‘onze’ kant van de Koelenweg is echter niet vooraf gehoord of in kennis gesteld door de gemeente Noordenveld. Het bezwaarschrift van de BVZ is uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard.

Toch hebben we een signaal kunnen afgeven dat uiteindelijk samen met het WOO verzoek heeft geleid tot de mogelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing van de geslotenverklaring voor een groot deel van onze schoolkring. Een aantal inwoners heeft de ontheffing al aangevraagd en gekregen. Inwoners van Zeijerveld en Zeijerveen hebben in eerdere instantie al de mogelijkheid gekregen om ontheffing aan te vragen. Ook de inwoners van Ter Aard hebben uiteindelijk ook de mogelijk gekregen om een ontheffing aan te vragen.

De geslotenverklaring van de Koelenweg is een pilot en geldt voor een proeftijd van een jaar. Met ingangsdatum 4 maart 2022. De geslotenverklaring wordt gedurende deze periode geëvalueerd. De ontheffing voor de inwoners van Zeijen wordt als een pilot binnen de pilot beschouwd. De gemeente Noordenveld zal het initiatief nemen om deze ‘pilot binnen de pilot’ te evalueren met de BVZ.

Wij hebben de indruk dat het tijdens de spits drukker is geworden op de Hoofdstraat. Mogelijk als gevolg van de geslotenverklaring van de Koelenweg maar we weten ook dat er inde laatste maanden werkzaamheden aan de N373 (Zuidvelde) waren. Over dit punt en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld voor de veiligheid in de schoolomgeving, gaat de BVZ in gesprek met de gemeente Tynaarlo als wegbeheerder. Tijdens de evaluatie met de gemeente Noordenveld zullen wij dit ook meenemen.

Namens de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen,

Bert Wubs

 5 december 2022
 BVZ Bert Wubs, Ella


Afgelopen vrijdag heeft Migchiel de Vlas definitief afscheid genomen als penningmeester van de BVZ.
Na 6 jaar heeft hij het stokje overgedragen aan Sikko de Jong.
Het moment werd nog even benoemd door de voorzitter Bert Wubs. 

In de afgelopen jaarvergadering is deze wisseling al genoemd maar dit was het definitieve en meer informele afscheid.
Een gezellig etentje met alle BVZ-leden en hun partners. 

 6 juli 2022
 Marchien de Vlas, Ella


De concept notulen van de BVZ-vergadering op donderdag 3 maart 2022 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen zijn hier te downloaden om te lezen/bewaren >>

 18 mei 2022
 Dieneke Kroeze, Rolf

Zaterdag jl. was er de eerste mogelijkheid om hout en snoeiafval (geen stobben!) te kunnen storten op de plek waar "onze" mooie paasbult en waar hopelijk op eerste Paasdag een mooi paasvuur zal gaan branden. Er werd al druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid. De karren stonden al vol te wachten. Het mooie weer voorafgaand aan deze zaterdag was daar natuurlijk debet aan. Het nodigde uit om de tuin in te gaan om te snoeien.

Wat is de oorsprong van het paasvuur eigenlijk? Het ontsteken van Paasvuren is een traditie die al eeuwenlang in heel Europa voorkomt. Van Denemarken in het noorden van Europa tot Zwitserland en Oostenrijk in het zuiden. Nederland is de westgrens van dit gebied. Van oorsprong, zo vermoedt men, is de traditie van Paasvuren afkomstig uit de tijd van de Germanen. De vuren werden ontstoken om de god Ostara een offer te brengen. Het vuur stond hierbij symbool voor vruchtbaarheid en een nieuw begin.

Vermoedelijk vierden de deelnemers flink feest, met veel drank erbij. Vroeger vonden dit soort feesten plaats op individuele hoeven, maar in latere tijden ging men Paasvuren per buurtschap of dorp organiseren. De vlammen en de rook van het vuur stonden symbool voor het brengen van vruchtbaarheid. Om die reden wordt Pasen ook wel eens als vruchtbaarheidsfeest aangemerkt.

 5 april 2022
 Alie/Henk

De stort is ALLEEN geopend voor inwoners van de Schoolkring Zeijen.

Stortreglement:
Er mag uitsluitend snoeiafval worden gestort, géén boomstronken of wortels. Het snoeiafval mag beslist geen verontreiniging zoals verfresten of spijkers bevatten.
Vrijwilligers van de organiserende verenigingen voeren controle uit.

Toegang en openingstijden:
De toegang is bij Bouwbedrijf Geerts. De paasbult ligt aan een onverharde weg; men wordt vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat er niets af valt.  
De bult dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien/rangeren in het bouwland is niet toegestaan.  

De stort is open op:
Zaterdag 2 april 9.00 – 16.00 uur.
Zaterdag 9 april 9.00 – 16.00 uur.
Zaterdag 16 april 9.00 – 12.00 uur. ’s Middags gesloten!!

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag 17 april 2022 om 19:30 uur

 30 maart 2022
 BVZ/Alie

De BVZ organiseert op zaterdag 2 april aanstaande weer haar jaarlijkse Hemmeldag (zwerfvuilactie).

Het is de bedoeling om de omgeving van de schoolkring op te schonen van zwerfvuil.

Wij nodigen iedereen, uit de schoolkring, van harte uit om als vrijwilliger te helpen om er zodoende weer een geslaagde middag van te maken.

Zaterdagmiddag 2 april om 13.00 uur starten we op de Brink.
Na een rondgang van 2,5 tot 3 uur eindigen we ook weer met z’n allen op de Brink om de dag met een drankje en een hapje af te sluiten.

Het zou fijn zijn als de mensen die willen helpen dit vooraf per mail door willen geven op het onderstaand e-mailadres.
Wij hebben ook wat auto's of trekkers met aanhanger nodig voor het ophalen van het zwerfvuil dus geef ook aan of je dit beschikbaar wilt stellen.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

Jorrit Veneklaas Slots
jvskompleet@gmail.com 

 28 maart 2022
 BVZ/Alie

In opdracht van de gemeente Tynaarlo is Recreatieschap Drenthe gestart met ‘Wandelknooppuntennetwerk Tynaarlo’. In dit project wordt een wandelnetwerk met genummerde knooppuntpalen over (onverharde) wandelpaden en rustige wegen aangelegd. Het netwerk maakt het voor de wandelaar mogelijk om zelf routes op maat te maken.

Uitstippelen netwerk
Het wandelnetwerk wordt zoveel mogelijk samengesteld met de bestaande wandelroutes in de dorpen in de  gemeente en sluit op wandelnetwerken in omliggende gemeenten aan. Inwoners, belangenorganisaties, wandelclubs en ondernemers kunnen hiervoor hun input leveren. Doel is om wandelaars de mooiste lokale routes en gebieden in de gemeente te tonen. In het wandelnetwerk kunnen wandelaars zelf hun wandelroutes samenstellen, afhankelijk van hoeveel kilometer zij willen lopen.
De routes die in Tynaarlo worden aangelegd, gaan onderdeel uit maken van het wandelnetwerk Drenthe. In Drenthe kun je in de gemeenten De Wolden, Westerveld, Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn en Midden-Drenthe al wandelen via dit netwerk. En met het uitrollen van het wandelnetwerk in Tynaarlo kun je eind 2023 in de hele provincie Drenthe van knooppunt naar knooppunt wandelen. Naast de lokalewandelroutes krijgen bestaande lange afstandswandelroutes hierin zoveel mogelijk een plek, zoals het Drenthepad, het Pieterpad, de Hünenweg en meer LAW® routes.
Maar ook de dorpsommetjes zullen in het netwerk worden opgenomen.

Oproep
Wij doen graag een oproep aan lokale werkgroepen en dorpsverenigingen om mee te denken over de tracés. U hebt kennis van het gebied en weet de mooie paden aan te wijzen. Ook wordt aan grondeigenaren toestemming gevraagd voor het uitzetten van het netwerk. Graag ontvangen wij informatie over bestaande wandelroutes en/of dorpsommetjes – het liefst digitaal zoals gpx bestand – zo spoedig mogelijk (uiterlijk 31 maart) per mail.

Voor meer informatie en het mailen van eventuele bestanden kunt u contact opnemen met en mailen naar:
Dhr. L. Schepers - Recreatieschap Drenthe
l.schepers@recreatieschap.nl

 27 maart 2022
 BVZ/Recreatieschap Drenthe/Alie

Op 7 april aanstaande staat er weer een gratis én leuke Jeugdactiviteit gepland, namelijk 'Herres in Tynaarlo!?'
Herres is straattaal voor herrie/chaos. Jongeren mogen tijdens de activiteit alle frustraties er uit slopen en een handje helpen met het slopen/recyclen van spullen. En dat maakt herrie.

Deelname is gratis en op eigen risico.
Voor jongeren van 13 t/m 17 jaar uit de gemeente Tynaarlo.

(Veiligheidsbrillen en helmen aanwezig, handig om beschermende kleding aan te doen)

Geef je van te voren op via Insta DM of een WhatsApp naar 06 82 05 25 59! VOL = VOL

 23 maart 2022
 BVZ/Lea

Op dinsdag 29 maart 2022 van 19:00 tot 21:00 uur (aansluitend een drankje) organiseert de CRO luchthaven Eelde een openbaar CRO+ overleg. Locatie: Bites & Flights (Machlaan 12, 9761 TK Eelde). Graag nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en informatie uit te wisselen. Aanmelden is verplicht via het aanmeldingsformulier op www.croeelde.nl uiterlijk 21 maart 2022.

De CRO luchthaven Eelde is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen. De basis van de CRO luchthaven Eelde is het bieden van een structureel platform voor overleg en ontmoeting tussen de leden. De CRO luchthaven Eelde komt vier keer per jaar bijeen voor openbaar overleg. In 2022 organiseert de CRO luchthaven Eelde naast de vier openbare overleggen ook twee openbare CRO+ overleggen.
Het tweede openbare CRO+ overleg van 2022 is gepland op dinsdag 25 oktober 2022, aanvang 19:00 uur.

Meer informatie over de CRO luchthaven Eelde vindt u op onze website www.croeelde.nl.
Meer informatie over het Meldingenloket vliegverkeer GAE vindt u op de website www.tmaeelde.nl.

 22 maart 2022
 CRO/BVZ, Rolf
 22 maart 2022
 VVN/BVZ, Henk

 17 maart 2022
 BVZ/Alie

 

Op woensdag 23 maart 2022 om 20.00uur organiseert gemeente Tynaarlo een voorlichtingsavond over de WBTR. 

Deze kon eind vorig jaar niet doorgaan. Alle verenigingen en stichtingen die zich hadden opgegeven hebben persoonlijk bericht ontvangen.

Maar voor wie zich nog wil aanmelden, dat kan!

 

 

 14 maart 2022
 BVZ/Alie

Wie Zeijen inrijdt en daarbij de voetbalvelden van het dorp passeert ziet het direct: SVZ viert een feestje. De vereniging bestaat 75 jaar en wil het jubileum opluisteren met een verplaatsing van het hoofdveld.

Deze ligt nog aan de 'verkeerde kant', zo zegt voorzitter Jans Takens. "Jaren terug hebben wij een mooi nieuw MFA (Multifunctionele Accommodatie, red.) gekregen aan de andere kant van de straat. Ons hoofdveld ligt daar niet, waardoor spelers en supporters de drukke weg richting Ubbena moeten oversteken om bij het veld te komen."

[...]

Lees verder op: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14477702/jubilerend-svz-hoopt-op-verplaatsing-hoofdveld

 5 maart 2022
 Mathijs Renkema RTV Drenthe, Rolf