Nieuws

JAARVERGADERING BVZ GAAT NIET DOOR

Beste leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen,

Het bestuur van de belangenvereniging heeft besloten om de jaarvergadering dit jaar niet door te laten gaan. Dit doen we vanzelfsprekend uit voorzorg i.v.m. het Corona virus.
De benoeming van nieuwe bestuursleden zal daarom plaatsvinden buiten vergadering. Omdat de statuten van de belangenvereniging niet voorzien in deze situatie, heeft het bestuur
op grond van artikel 21 van de statuten besloten om in dit geval een afwijkende benoemingsprocedure te hanteren:

Het bestuur heeft twee leden voorgedragen voor toetreding tot het bestuur. Dit zijn Jorrit Veneklaas Slots en Jurjen Timmermans.

1. Indien er bezwaren bestaan tegen een van deze kandidaten, mogen leden dit kenbaar maken bij de voorzitter.

2. Ook leden die zichzelf zouden willen kandideren voor het bestuur mogen zich melden bij de voorzitter dit mag in persoon of per email (bvz@zeijen.nu).

Bezwaren of (tegen) kandidaatstellingen mogen tot 23 maart 12:00 bij de voorzitter gemeld worden. Indien er geen tegenkandidaten zijn gemeld, zal de benoeming van de door het bestuur voorgedragen kandidaten automatisch plaatsvinden. Indien zich wel tegenkandidaten hebben gemeld, zal een stemming worden georganiseerd onder de leden.
Het bestuur heeft Bert Wubs gekozen als nieuwe voorzitter. Bert zal de voorzittershamer per 26 maart 2020 overnemen. De aftredende bestuursleden zijn Jan Rene Krijthe en Gerben van Dam. Zij hebben de maximale termijn van 6 jaar erop zitten.

De concept notulen van de vorige jaarvergadering zullen in het Zeijer Kraantie en op de website (Zeijen.nu) worden gepubliceerd. Opmerkingen over de notulen kunnen tot 23 maart 12:00 kenbaar worden gemaakt. Vervolgens zullen de notulen worden vastgesteld. Het jaarverslag van de BVZ zal via de website worden gepubliceerd. De financiële verantwoording zal worden gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit twee leden. De kascommissie wordt gemachtigd om de penningmeester decharge te verlenen. Het financiële jaaroverzicht is bovendien op aanvraag beschikbaar voor leden. Hiervoor kan contact opgenomen worden via bvz@zeijen.nu

Tot zover. Indien er vragen of opmerkingen zijn vernemen we ze graag.

Gerben van Dam Voorzitter Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ)

Voor de agenda, klik hier
Voor de concept notulen, klik hier

 14-03-2020
 Gerben van Dam, Ella

pagina terug