Nieuws

Conceptverslag vergadering met verenigingen 2023

Conceptverslag bijeenkomst Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ) met de verenigingen in de schoolkring op 20 februari 2023 om 20.00 uur in MFA De Zeijer Hoogte

Aanwezig:

Hetty Regeer Stichting Zeijerwiek

Gerko Brink Boermarke

Jorn Kolk SVZ

Jeroen Strijker Feestcommissie

Martijn Swart Feestcommissie

Jan-Willem Dik MFA

Karen van Geffen De Zeijer Hoogte

Aletta Weelinck Website www.zeijen.nu

Henk Duit Website www.zeijen.nu

Miriam Brouwer Kinderwerk

Jorrit Veneklaas Slots Toneelvereniging De Zeijer Komedie, BVZ

Bert Wubs BVZ

Henriët Swart BVZ

Dieneke Kroeze BVZ

Afwezig met kennisgeving: Alie Scholtens – Schilderclub en website, Erik Emmens – Boermarke, And de Jager en Aaldert Slot – Toneelvereniging Spotlicht

1. Opening Bert opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom en licht het doel van de vergadering toe. De leden van de vergadering stellen zich aan elkaar voor.

2. Verslag van 11 april 2022 We bespreken het verslag van de vergadering van 11 april 2022. Er zijn geen wijzigingen. Het verslag vastgesteld, met dank aan de steller. Inhoudelijk en naar aanleiding van wordt nog het volgende besproken/toegelicht:

2a. Punt 5+6a. Historisch Zeijen. Vorig jaar was Rolf Tjassens nog in ons midden. Hij gaf toen aan dat hij een plek zocht voor de spullen die Historisch Zeijen in beheer heeft. Bert geeft aan dat we daar wat zoekende in waren. Dit zou ook nog even worden opgenomen met bestuur MFA en worden besproken tijdens de jaarvergadering. Verder heeft Andrea Leidekker ook nog contact gehad met Bert over de besproken oorijzers. Die kunnen eventueel naar de gemeente Tynaarlo waar ze tentoongesteld kunnen worden in de vitrinekast. Het is niet meer besproken bij het bestuur van het MFA. Jan-Willem Dik geeft aan dat er morgen (21 februari) een gebruikersoverleg is gepland en dat dit punt dan waarschijnlijk op de agenda staat. Bert geeft bij Andrea aan dat hij de uitkomst van deze vergadering even afwacht en dan antwoord geeft. Henk Duit geeft aan dat de oorijzers eventueel ook naar het Drents Archief in Assen kunnen. Dan zijn ze in Zeijen echter wat uit beeld. Bert geeft aan dat als er ruimte is in het MFA, de BVZ wel wil kijken of we financiële middelen beschikbaar kunnen stellen voor een goede kast/kasten om de spullen in op te slaan. Karen van Geffen vraagt om hoeveel materiaal het gaat. Dit betreft ongeveer 1 m3 . De actie is als volgt: inventariseren waar het om gaat en waar het is. Henk geeft aan dat volgens hem een deel in het schoolgebouw staat en dat er waarschijnlijk ook een deel bij Jeanet staat. Bert stelt voor: na afloop van de vergadering nog even te kijken wat er in het MFA aanwezig is en Bert neemt contact op met Jeanet. Jan-Willem brengt het punt in voor de gebruikersvergadering van het MFA. Verder worden de jaargangen van het Zeijer Kraantie benoemd, hierover neemt Bert contact op met Jan van Oudheusden. Hij heeft vorig jaar aangegeven deze wel te willen digitaliseren.

2b. 5+6c. Jeu de Boule baan Hetty vraagt naar stand van zaken omtrent de Jeu de Boule baan: Henk licht toe, dit idee was ontstaan naar aanleiding van het 20 jarig jubileum van de website. Er is meerdere malen overleg over geweest. Uiteindelijk is nog een delegatie van gemeente Tynaarlo in Zeijen geweest om e.e.a. te bespreken. Er zou cultuurhistorisch onderzoek moeten plaatsvinden en bomen moeten worden gekapt. Vanwege allerlei regelgeving en problematiek rondom stikstof heeft de Boermarke (eigenaar van de brink) uiteindelijk besloten niet mee te werken aan realisatie op de brink. Als locatie is het MFA nog voorgesteld en wordt ook de speeltuin in de Margrietstraat genoemd. Dit is wat betreft de website geen optie en de plannen zijn afgesloten.

3. Mededelingen Geen mededelingen

4. Planning evenementen in 2023

4a. BVZ 

4a1. Het Paasvuur gaat, zoals het nu lijkt, door op zondag 9 april 2023. Jorrit heeft contact gehad met de gemeente Tynaarlo over de vergunning. Het kunnen verlenen hiervan is afhankelijk van stikstofregelgeving. Als het Paasvuur al sinds 1994 op dezelfde locatie wordt gehouden, dan hoeft er geen stikstofberekening te worden uitgevoerd. Om dit aan te tonen volstaat waarschijnlijk een verklaring die is ondertekend door de voorzitters van de Boermarke en Belangenvereniging Zeijen. Jorrit heeft een document opgesteld dat hiervoor toereikend moet zijn. Dieneke heeft een stortschema opgesteld, die gaat nog rond. De stortdagen zijn op 25 maart (hele dag), 1 april (hele dag) en 8 april (ochtend). Als je niet kunt, dan graag onderling ruilen. Gerko geeft aan dat de Boermarke ook dit jaar graag weer medewerking verleent en de bult tussentijds ook graag weer fatsoeneert. Gerko benadrukt dat er geen metalen in het stortmateriaal mogen zitten. Dieneke voegt dit nog extra toe aan het bericht dat wordt gecommuniceerd richting website en Zeijer Kraantie. De BVZ zorgt na afloop van het paasvuur dat alles wordt opgeruimd. Jorrit vraagt aan Karen of de kinderen van groep 8 weer het vuur willen aanteken. Dit is een mooie traditie.

4a2. De Hemmeldag staat dit jaar gepland op 15 april. Jorrit licht toe dat de Hemmeldag wordt georganiseerd voor alle inwoners van de Schoolkring (jong en oud) om zwerfvuil op te ruimen. Ieder jaar een groot succes. We starten weer om 13.00 uur bij Hingstman.

4a3. Jaarvergadering BVZ De algemene ledenvergadering van de BVZ is dit jaar op 23 maart 2023 om 20.00 uur bij Hingstman. Verdere communicatie volgt via website en het Zeijer Kraantie.

4b. Zeijerwiek Hetty geeft aan dat de Natuurwerkdag waarschijnlijk weer op de eerste zaterdag van november wordt georganiseerd. Dit zal dan de 4e november zijn.

4c. Boermarke Geen activiteiten. Bert informeert naar de fietstocht, Gerko geeft aan dat die voor dit jaar (nog) niet is gepland.

4d. SVZ Jorn geeft aan dat SVZ ook dit jaar weer het SVZ toernooi organiseert. De datum staat nog niet vast.

4e. Feestcommissie De feestcommissie organiseert op 2 april Palmpasen optocht (Hoantie op een stokkie) en eieren zoeken op de brink. Op zondag 9 april is er weer Neutieschieten en het Zomerfeest is dit jaar op 3 en 4 juni.

4f. 4f. Stichting Zeskamp en Levend Tafelvoetbal
Bert informeert bij de stichting over eventuele activiteiten dit jaar.
Aanvulling d.d. 28 februari 2023 door Jan van Oudheusden:
Zeskamp gaat dit jaar niet meer door. Wegens minder worden van animo de afgelopen jaren heeft
het bestuur aangegeven niet door te gaan met organisatie.
Levend Tafelvoetbal wordt dit jaar wel georganiseerd op 14 juli. 

4g. Kinderwerk Miriam geeft aan dat op 18 maart playbackshow de playbackshow wordt georganiseerd. Dit is ook voor volwassenen. Op 16 en 17 juni staat het Tentenkamp op het programma.

4h. MFA Het MFA organiseert dit jaar geen speciale activiteiten. Jan-Willem geeft aan dat het MFA volgend jaar 10 jaar bestaat. Voor iedereen die leuke activiteiten weet, denk ajb mee. Bert geeft aan dat ook de BVZ graag meedenkt en Karen geeft aan dat dit ook geldt voor de school.

4i. School / Ondernemersvereniging De jaarlijkse geraniumactie is dit jaar op 20 april. Verder worden op 11 maart twee speeltoestellen bijgeplaatst op het schoolplein. Het gaat om een balanceertoestel en een klimrek. De locaties worden hiervoor op 9 maart uitzet.

4j. Toneelvereniging Zeijer Komedie De uitvoering in 2023 is weer geweest. De volgende uitvoering zal weer in 2024 plaatsvinden.

4k. Oranjegrapje Het Oranjegrapje organiseert op Koningsdag vanaf 14.00 uur weer leuke activiteiten bij Café Hingstman

4l. Website Henk geeft aan dat met het wegvallen van Rolf ook een groot verlies is ontstaan voor de website. Rolf was hier zeker de drijvende kracht. Arjan Mensinga pakt dit nu op. Rolf was ook nog bezig met een ander idee. Hij had het idee om hetgeen Tietje Takens voor het dorp heeft betekend wat meer in het licht te zetten. Zij was een markante persoonlijkheid die waarschijnlijk wel de helft van de Zeijenaren ter wereld heeft gebracht en de andere helft heeft (helpen) begraven. Wellicht kan dit door middel van een monument? Er is een locatie gezocht, op de brink is het niet mogelijk. Wellicht kan er langs de Zeijerwiek een plaquette met inscriptie worden geplaatst. Het idee is dit rond de datum van 30 mei, de sterfdag van Rolf, te onthullen. We overleggen over de locatie, of de Zeijerwiek hiervoor wel zo geschikt is. Wellicht een optie waar ze heeft gewoond? Of in de straat. Henk geeft aan dat de Website openstaat voor andere ideeën. Jorrit stelt voor het pad naar de ijsbaan. Gerko gaat dit nog overleggen en komt er bij Henk op terug.

4m. Spotlicht Ans de Jager en Aaldert Slot zijn afwezig met kennisgeving. Ans heeft doorgegeven dat de jaarlijkse uitvoering gepland staat op 3 en 4 november.

5. + 6. Inventarisatie en uitwerking onderwerpen die verenigingen willen agenderen en onderwerpen die de BVZ wil bespreken

5a. Boermarke Tijdens de vorige vergadering met verenigingen in 2022 is benoemd dat er een nieuwe projectleider is aangesteld voor de Boermarke ter assistentie, dit was toen mw. Ruitenberg. Gerko geeft aan dat Erik Emmens dit nu zelf gaat doen. Daarnaast is Gerko in januari weer herkozen als voorzitter van de Boermarke voor een nieuwe periode van 6 jaar.

5b. Speeltuin Miriam geeft aan dat het wellicht een optie is om de Jeu de Boule baan in de speeltuin te plaatsen, maar daar is geen sanitair. Wellicht is er toch een mogelijkheid dit te realiseren? Henk geeft aan dat de locatie die ze voor ogen hadden op de brink was, de website heeft de plannen neergelegd en gaat hier niet meer mee aan de slag.

5c. SVZ Geen

5d. MFA Geen

5e. Website Geen

5f. Zeijer Komedie Geen

5g. WBTR vanuit de BVZ Het afgelopen jaar hebben Hetty, Aaldert, Bert en Dieneke de werkgroep WBTR gevormd. Dieneke dankt Hetty en Aaldert namens de BVZ voor het uitzoekwerk en de input. Het doel van de werkgroep was inhoudelijk te bekijken wat de WBTR betekent en indien statuten aangepast moeten worden, of dit gezamenlijk kan worden aangevlogen (inhoudelijk en kostentechnisch). Er is contact geweest met notariaat Adam Elzinga in Assen. Hij heeft tekst en uitleg gegeven en een checklist WBTR toegestuurd. Dieneke laat die rondgaan en zal deze ook meesturen met dit verslag. Samengevat komt het er op neer dat je volgens de WBTR een aantal zaken geregeld moet hebben:

Punt 1. Meervoudig stemrecht wordt beperkt. Dit moet dus worden aangepast indien van toepassing Punt 2. Hoe te handelen bij belet en ontstentenis. Dit moet zijn opgenomen in de statuten. Is dit niet zo, dan heeft voor een vereniging de ALV en voor een stichting de rechter nog mogelijkheid hier over te beslissen.

Punt 3. Het is goed om in de statuten op te nemen hoe om te gaan bij digitaal vergaderen (en stemmen) in tijden wanneer er geen noodregelgeving van toepassing is, zoals bij Covid wel het geval was. Als dit niet is opgenomen, dan is digitaal vergaderen niet toegestaan. Stemmen zijn dan niet rechtsgeldig.

Punt 4. Bestuurdersaansprakelijkheid bij tegenstrijdig belang. De datum van 1 juli 2026 (5 jaar na ingaan van de wet WBTR) is, mits er geen meervoudig stemrecht van toepassing is, geen harde overgangsdatum. In de bijgevoegde documentatie staan de voorwaarden verder uitgewerkt. In plaats van aanpassen van de statuten, kan ook een bestuurlijk/huishoudelijk reglement worden opgesteld. Hiervoor is wel goedkeuring van de ALV nodig (bij een vereniging), maar dit scheelt een gang naar de notaris. Het gezamenlijk aanvragen van aanpassing van de statuten loont niet, omdat iedere wijziging apart zal moeten worden behandeld. Dit kost ongeveer € 480,00 per statutenwijziging. Hoewel er tussen notariaten wel eens wat tariefverschillen zitten, is deze orde van grootte vaker genoemd.

5h. Verzekeringen De BVZ heeft afgelopen jaar de aansprakelijkheidsverzekering van de BVZ tegen het licht te houden. Sikko heeft hierover contact gehad met Univé. Univé geeft aan dat het ook goed is te kijken naar verzekeringen die er verder zijn afgesloten door verenigingen en stichtingen. Het idee is ontstaan een inventarisatie te doen en samen met Univé te kijken of we wellicht een collectieve overkoepelende verzekering kunnen afsluiten, zodat niet iedere vereniging/stichting zelf de premie hoeft op te brengen. Bert vraagt Sikko dit te doen, vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

5i. Verplaatsing hoofdveld en woningbouw Dit staat al langere tijd op de agenda. Bert resumeert vanaf vorig jaar april. Vorig jaar heeft de BVZ met de jaarvergadering gepoogd om voor de verkiezingen een debat te organiseren waarin o.a. woningbouw ter sprake zou komen. De raad heeft toen vlak van tevoren afgezegd, met als reden dat er maar één debat zou plaatsvinden en niet in Zeijen. Enige tijd na de verkiezingen kwam er een bericht vanuit de Griffie dat de gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo graag in gesprek zou gaan met de BVZ tijdens bezoek aan Zeijen. We hebben het verhaal van Zeijen kunnen vertellen. De sfeer was goed, er werd enthousiast gereageerd op het dorpsinitiatief. We hebben het ook positief gehouden, geen frustratie geuit over de gang van zaken de afgelopen jaren (moeilijk ingang te krijgen bij de gemeente). Jurryt Vellinga en Hans de Graaf gaven aan dat ze er op zouden terugkomen, ze wilden graag in gesprek. Hier ging enige tijd overheen. In oktober is er met de initiatiefgroep, de wethouders en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Bas Adema gesproken. Het gesprek was positief. Er waren nog wel wat mitsen en maren vanwege juridische aspecten. De gemeente zou gaan kijken hoe ze er werkelijk in staan. Vanuit de gemeente is hier niet op teruggekomen binnen de afgesproken termijnen. Uiteindelijk is Bert in januari 2023 teruggebeld. De zaken waren besproken en de gemeente wil er in een overleg op terugkomen. De insteek vanuit het dorp was vanuit een CPO. De gemeente wil hierin niet meegaan. Er zitten al met al nog wel wat haken en ogen aan de ontwikkeling. In de wandelgangen heeft Bert vernomen dat de gemeente wel met de plannen verder wil gaan. Bert geeft aan dat de initiatiefgroep en de BVZ hebben aangegeven dan wel graag bij aan tafel te willen zitten over hoe dit vorm krijgt. Bert heeft gevraagd of de vergadering met de gemeente nog voor de jaarvergadering van de BVZ kan plaatsvinden. Wordt vervolgd.

7. Rondvraag

7a. Gerko namens de Boermarke:

7a1. Geeft aan dat hij afgelopen jaar een positief verhaal over de plannen van de Boermarke heeft gebracht op de jaarvergadering van de BVZ. In het afgelopen jaar is hierin een verandering opgetreden ten gevolge van o.a. stikstofregelgeving. Er is een onzekerheid met betrekking tot de PASmelding en MB-vergunning. Hierdoor neemt de motivatie af om met de projecten door te gaan. Als gevolg hiervan ligt de Naobergroep ook stil. Wel is er een huis-aan-huis blad rondgegaan over de plannen en projecten, om zo ook eens in eigen omgeving toe te lichten wat de Boermarke zoal doet. Er wordt door regelgeving veel aan banden gelegd. De Boermarke heeft dit 14 dagen geleden ook aangegeven bij de Provincie. Als er nieuws is omtrent de projecten dan zal Gerko er op terugkomen. 7a2. De brink wordt mogelijk bestrooid met kalk. De bodem van de brink is onderzocht, de pH-waarde van de grond zit onder de 3. Dit wordt met het strooien van kalk gepoogd weer richting pH 5 te brengen.

7b. Hetty namens VVE Met ingang van 21 februari 2023 is Hetty geen secretaris meer van de VVE Loop/Made. Verder zijn er geen vragen/mededelingen voor de rondvraag.

8. Sluiting Bert sluit om 21.20 uur de vergadering met dank aan iedereen voor de inbreng en met toezegging van het toesturen van:

1. Stortschema Paasvuur 2023

2. Checklist WBTR Ubbena, 27 februari 2023 Dieneke Kroeze Secretaris BVZ

  2-03-2023
 Dieneke Kroeze / Aletta

pagina terug