Nieuws

Tweede schoolgebouw in Zeijen

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van woensdag 3 april 1878 staat het volgende bericht:

"Het thans bestaande schoolgebouw te Zeijen is te klein, waarom de gerechtigden in de marke van Zeijen, de gemeente een stuk grond (op de brink) ten geschenke hebben aangeboden om aldaar een nieuwe school te bouwen, blijvend en tevens ruimte voor eene speelplaats over.
Naar men verneemt zal binnenkort aanbesteed worden het bouwen van een nieuwe school te Zeijen."

En op 29 april de volgende advertentie:

"Vries Aanbesteding
B. en W. maken bekend dat op dinsdag 7 Mei e.k. zal overgegaan worden tot opening der inschrijvingsbiljetten van de openbare aanbesteding van (het afbreken der bestaande school te Zeijen en het bouwen eener nieuwe school aldaar).

1. De levering der benodigde bouwmaterialen.
2. De levering der benodigde ijzerwerken.
3. De verf en glazenmakers werken met bijlevering van glas en verfstoffen.
 
Aanwijs in loco op 4 Mei nam. 2 uur. Bestekken voor zoover de voorraad strekt zijn vanaf 1 Mei a.s. ter secretarie te Vries te verkrijgen ad f 0,50 per stuk, terwijl er ter secretarie en bij den architect H. Luinge nadere inlichtingen te verkrijgen zijn."

 

De nieuwe school komt op de brink te staan voor bakker Fleddérus. Van dit gebouw zijn geen foto's of tekeningen bekend, maar in het wel aanwezige bestek staan de technische details goed omschreven. Met als basis de beschikbare verbouwingstekeningen van 1887 is deze informatie gebruikt om de tekeningen van het gebouw opnieuw te tekenen. Het geeft een goed beeld hoe de school er uit moet hebben gezien.

Meester Jan Pieters schrijft het volgende gedicht:

Bij intrede der nieuwe school te Zeijen

Vroolijk en tevreden,
En met blijden zin,

Ga ‘k met vlugge schreden

Tot de schooldeur in,

Want deez’ dag van vreugde,

Reeds zoo lang verbleid

Wil ons zeggen, dat de

School wordt ingewijd.

——

’t Is een dag van vreugde nu,

’t Lacht ons allen aan,
Ieder is verheugd nu,
’T Leeren zal nu gaan,
Beter dan voor dezen
In het oud lokaal
Kunnen wij nu leeren
In deez’ nieuwe zaal.

——

Sierlijk en verheven
Prijkt dit nieuw gebouw,
Onzen gids door het leven
Zoo men steeds getrouw
Al het goede, wat ons
Daar wordt voorgesteld
Tracht te doen, en ’t kwade
Paal en perken stelt.

——

Zorgen wij getrouw nu
Zoowel in ons is,
Dat dit schoolgebouw nu
Zijn goed doel niet mist,
Dat wij allen naamlijk,
Zowel immer kan
Van deez’ school genieten
’t Brengt ons voordeel ân.

——

Laat ons ’t hand besluiten,
Aan het hoog bestuur,
Onze dank te uiten,
In dit feestlijk uur,
Voor de moeite en kosten
Nu voor ons besteed
Door deez’ school te bouwen
Die ons zingen deed.

Zeijen den 20 Sept. 1878.   J. Pieters

 21-11-2021
 Rolf

pagina terug