Nieuws

Bestuursfunctie Vacant – Adviesraad Platteland en Kleine Kernen, gemeente Tynaarlo

De Adviesraad Platteland en Kleine Kernen is op zoek naar een Adviesraadslid. De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders over uiteenlopende beleidsonderwerpen. De onderwerpen betreffen het ruimtelijke domein en raken dus altijd de dorpen en/of het platteland van de gemeente Tynaarlo. In voorgaande jaren heeft de adviesraad geadviseerd over leefbaarheid in de dorpen, gaswinning, snel internet, participatie van inwoners bij ruimtelijke vraagstukken. De beleidsonderwerpen die de adviesraad momenteel zeer bezig houden zijn de Omgevingsvisie en de gemeentelijke energietransitie. In 2021 zal de adviesraad hierover aan het College van Burgemeester en Wethouder advies uitbrengen.

De Adviesraad Platteland en Kleine Kernen bestaat uit een (onafhankelijke) voorzitter en twaalf leden. Van de twaalf leden zijn er zes op voordracht van de dorpen (Zeijen, Tynaarlo) of gecombineerde dorpen (zoals Midlaren, De Groeve, Zuidlaarderveen). De andere zes leden komen vanuit meerdere kennisgebieden (zoals natuur, landbouw en recreatie).

Lijkt het jou een uitdaging bij te dragen aan de doelstellingen van de Adviesraad en herken jij je in onderstaande profielschets? (KLIK OP MEER) Of wil je meer informatie? Dan verzoeken wij je contact op te nemen met het bestuur van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen ( bvz@zeijen.nu of dienekeroeze@gmail.com )

Profielschets Inhoudelijk (algemeen)

     * Je hebt belangstelling voor trends en thema’s over ontwikkelingen op het platteland en in een plattelandsgemeente.
     * Je hebt interesse in en voelt betrokkenheid bij plattelands- en dorpenbeleid.
     * Je bent betrokken en neemt graag deel aan burgerparticipatie (= burgers betrekken bij het vormen van gemeentelijk beleid).

 

Inhoudelijk (met betrekking tot de gemeente Tynaarlo)

     * Je bent geïnteresseerd en betrokken bij het gemeentelijk beleid en de beleidsvorming van Tynaarlo.
     * Je hebt kennis van-, bent betrokken bij- en/of hebt recente ervaringen met een of meerdere kleine kernen in de gemeente Tynaarlo en/of een (voor de Adviesraad) relevant domein of                              kennisgebied,  zoals water, landbouw, natuur en milieu, recreatie, sociaalmaatschappelijk (domein).

 

Inhoudelijk (met betrekking tot de Adviesraad en advisering)

     * Je hebt een duidelijke visie op en helder inzicht in de eigen bijdrage aan de Adviesraad.
     * Je bent in staat om dorpsoverstijgend en meer in algemene zin mee te denken op beleidsmatig niveau.
     * Je bent in staat om het ontwikkelde (plattelands)beleid te beoordelen op de gevolgen voor het platteland en kleine kernen.
     * Je kunt inhoudelijk meedenken aan het formuleren van adviezen met betrekking tot het (plattelands)beleid aan de gemeente (lees: het College van B&W).

 

Praktisch

     * Je woont in (de schoolkring) Zeijen.
     * Jouw voordracht zal verlopen via de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen.
     * Je bent bereid en in staat om (tenminste) vier vergaderingen per jaar actief bij te wonen.
     * Je bent bereid om deel uit te maken van een themagroep.
     * Je bent bereid en in staat om een onderwerp of thema met enkele andere adviesraadleden voor te bereiden

 

Met hartelijke groet,
Dieneke Kroeze, secretaris BVZ

 

  7-08-2021
 BVZ/Alie

pagina terug