Nieuws

Zeijerwiek: Omgevingsplan Vijf: Verbetering Woon- en Leefomgeving Zeijen 2018-2019

Motto Vijfde omgevingsplan Zeijen

Benutten kansen voor weidevogels, vlinders en insecten


Na het afronden van het vierde Omgevingsplan Zeijen heeft de Stichting Zeijerwiek besloten om een gefaseerd investeringsplan te maken met diverse projecten die de stichting in 2018 respectievelijk 2019 kan uitvoeren en afronden. Dit alles vanuit de doelstelling van de stichting: “behoud en verbetering van de mooie woon- en leefomgeving van ons dorp”.

Met name wil de stichting de komende jaren enig tegenwicht proberen te bieden aan de voortschrijdende achteruitgang van weidevogels, vlinders, insecten en ongewervelde dieren.

Voor de realisatie doet de stichting een beroep op subsidiegelden van de provincie Drenthe en de gemeenten Assen en Tynaarlo. Het “Fonds Dorpsinitiatieven” biedt hiervoor in ieder geval tot en met 2018 mogelijkheden.

De stichting Zeijerwiek roept belangstellenden op om er op te reageren en eventueel ook andere ideeën in te dienen. Dat kan op het e-mailadres van de stichting: stichting@zeijerwiek.nl. Maar je kunt natuurlijk ook leden van de werkgroep Zeijerwiek benaderen.

Het volledige plan treft men aan als men doorklikt op "verder lezen"..

 

Omgevingsplan Vijf: Verbetering Woon- en leefomgeving Zeijen 2018 / 2019


Motto vijfde omgevingsplan Zeijen


Benutten kansen voor weidevogels, vlinders en insecten


Na het afronden van het vierde Omgevingsplan Zeijen heeft de Stichting Zeijerwiek besloten om een gefaseerd investeringsplan op te stellen met diverse projecten die de stichting in 2018 respectievelijk 2019 kan uitvoeren en afronden. Dit alles vanuit de doelstelling van de stichting: “behoud en verbetering van de mooie woon- en leefomgeving van ons dorp”.

Met name wil de stichting de komende jaren enig tegenwicht proberen te bieden aan de voortschrijdende achteruitgang van weidevogels, vlinders, insecten en ongewervelde dieren.

Voor de realisatie doet de stichting een beroep op subsidiegelden van de provincie Drenthe en de gemeenten Assen en Tynaarlo. Het “Fonds Dorpsinitiatieven” biedt hiervoor in ieder geval in 2018 de mogelijkheden.


Omgevingsplan Zeijen Vijf; fase 2018


a) Waterpeil Veldakkersveen

Het waterpeil van dit veentje zou zeer geleidelijk enigszins verhoogd kunnen worden. Het waterschap en de landgoedeigenaar stemmen hiermee in. Op die manier doen we aan waterberging van gebiedseigen water en neemt de landschappelijke waarde van het veentje toe. Ook de waarde voor de natuur neemt toe omdat de overmatige begroeiing van waterwilg wordt geremd.

Om dit te bereiken zal een bedienbare stuw (schotbalken) worden geplaatst en wordt het tot de Veentjesroute behorende wandelpad enigszins op gehoogd.


b) Verbeteren soortenrijkdom in ons werkgebied

Om iets te doen aan de dramatische achteruitgang van insecten en ongewervelde dieren zijn er voor onze werkgroep meerdere mogelijkheden:

- Aanpassen huidige maaibeheer van de werkgroep: veel minder kort maaien en veel meer lage ruigte laten staan

- Aanpassen houtwal-beheer: delen houtwal kaal maken en inzaaien met insectenvriendelijke beplanting

- Aanleg voedselweide voor vlinders en insecten en ongewervelde dieren.


c) Monitoring natuurwaarden rond Zeijen

Om onze inwoners en andere belangstellenden iets te laten zien van de fraaie natuur rondom ons dorp zouden we op enkele plaatsen een webcam kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld bij een ijsvogelwand, één van de veentjes of aan de Zeijerwiek. Verder meer publiciteit geven aan de resultaten van de te starten systematische monitoring van onze omgeving. Hierdoor krijgen onze inwoners meer inzicht in de flora en fauna rondom hun dorp.


d) Herinrichting toegang Zeijerwiek vanaf Zeijerveld. Noodzakelijk vanwege toenemend aantal bezoekers vanuit met name Kloosterveen en daardoor optredende parkeerproblemen. Een kleinschalige parkeerplaats bij de Kolk bij Zeijerveld kan de problemen oplossen. Auto’s staan nu vaak tot voor de slagboom of tot voor toe-rit naar woning Hermien Schoon. Gemeente Assen maakt schetsplan en globale begroting.

Tevens ter plekke tekst en uitleg geven op informatiepaneel: gedragsregels toegang Zeijerwiek resp. Veentjesroute.


e) Veentjesroute: Bestaande banken, sluisjes, trap Zeijerwiek naar fietspad verbeteren.

Bijzonderheden over de route op internet voor wandelaars inzichtelijk maken met een zogenaamde QR-code.

Herstel deel route langs Zeijerwiek door verbeteren talud.


f) Pingo-ruïnes Zeijen

Door de Universiteit Groningen en Landschapsbeheer Drenthe is onderzoek verricht bij een aantal veentjes rond Zeijen. Gebleken is dat een aantal van de Zeijer veentjes als pingo zijn aan te merken. Om bekendheid te geven aan deze archeologische bijzonderheid wordt in overleg met de universiteit een pingo-wandel- of fietsroute bedacht.


g) Zeijerwiek:

· Nieuwe partij graskarpers uitzetten in verband met toename waterpest; de graskarperstand is duidelijk afgenomen (wintersterfte, vissers etc.). waardoor de wiek dreigt dicht te groeien met waterpest.

· Aanschaf nieuwe energiezuinige pomp om de wiek op peil te houden; nodig vanwege de leeftijd van de huidige verouderde pomp die niet energiezuinig is en vermoedelijk zijn langste tijd heeft gehad.

· Plaatselijk gele plomp laten uittrekken en herstel waar nodig van de kade respectievelijk het wandelpad (her-profileren en goed bol leggen).

· Oxidatie-bassin na de pomp uitbaggeren en verdiepen en wal overstort ophogen, om betere ontijzering en bezinking te bereiken;.


h) Pomp Zeijerveld

De Asserwiek nabij Zeijerveld wordt op peil gehouden met een grondwaterpomp. Hiermee is in een droge zomer nogal wat elektriciteit gemoeid en dat brengt dan flinke kosten met zich mee voor de stichting Zeijerwiek. Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is om watertoevoer te krijgen vanuit het waterschap Reest en Wieden naar het waterschap Noorderzijlvest. In de waterlossing van het eerste waterschap staat jaarlijks veel water op een hoger peil wat mogelijk kan dienen voor voeding van de Asserwiek tussen Zeijerveld en Zeijen.

Een dit voorjaar te starten overleg met beide waterschappen moet duidelijk maken of dit mogelijk is en zo ja, welke kosten eraan zijn verbonden.


i) Verzetsmonument bij golfbaan Assen

Er is door de Belangenvereniging Zeijen een bordje ontworpen voor de heren Oosting/Bijlsma (twee verzetsstrijders die zijn omgekomen in het bosje nabij het Golfterrein). Het herinneringsbosje is erg vervallen, vol dood hout en modderig. De werkgroep Zeijerwiek heeft dit ondertussen al aangepakt en blijft het beheren. Het monument is geadopteerd door enkel klassen van de basisschool die er jaarlijks bloemen leggen en een gedicht voordragen.


j) Kinderen in het Landschap

Na het succes van “Kinderen van het Landschap” blijkt een soortgelijk vervolgproject vooralsnog een te grote belasting voor de onderwijskrachten van de basisschool, maar ook voor de leden van de werkgroep Zeijerwiek.

Om de leerlingen toch weer iets te bieden op het gebied van natuur en landschap organiseren we de Natuurwerkdag 2018 in ons eigen gebied, waarbij leuke educatieve dingen bedacht zullen worden.


k) Verduurzamen onderhoudsmaterieel werkgroep Zeijerwiek

- Aanschaf elektrische motorzaag voor licht zaagwerk en elektrische bosmaaier voor licht maaiwerk; dit dient de rust in onze omgeving en is milieuvriendelijker.

- geregelde vervanging van veilige werkkleding, helmen en dergelijke.


l) Verbeteren onderkomen in ijsclubgebouw van werkgroep Zeijerwiek

Door aanpassing van de inrichting en het interieur van het gebouw ontstaat meer ruimte voor de activiteiten van de werkgroep en van de ijsclubvereniging.


Omgevingsplan Zeijen Vijf; fase 2019


Voorlopige ideeën voor een nieuw investeringsplan Stichting Zeijerwiek 2019:


1) Stimuleren weidevogelstand

Nodig zijn open vlaktes met bloemrijke graslanden en hoge grondwaterstand; te realiseren op kansrijke plaatsen, bijv. in één van de landgoederen of het te koop staande perceel tegenover de woning van Bousema. Nagaan welke mogelijkheden er zijn om ergens een perceel grond aan te kopen of te mogen gebruiken.


2) Vorenkampsveentje Zeijerveld

Voorbij het einde van de Vorenkampsweg ligt een oud veentje. Het dateert nog uit de tijd van voor de ontginning van het Zeijerveld. Het blijkt tevens een pingo-ruïne te zijn.

Eerst verkenning mogelijkheden voor natuurontwikkeling of –herstel en onderzoek pingo. De Universiteit Groningen en Staatsbosbeer werken hier aan mee.

Als het kansrijk lijkt (potenties voor natuur en landschapsherstel), overleg voeren met eigenaar en plan maken voor opknappen veentje. Dit opknappen kan misschien worden gekoppeld aan de plannen voor het “Norger Esdorpenlandschap” waar SBB en Natuurmonumenten aan werken. Veentje ook opnemen in nog te maken pingo-route.


3) Verbeteren mogelijkheden rondgaande ruiter-rit omgeving Zeijen

Veel paden in de Zeijerstrubben zijn niet (meer) toegankelijk voor ruiters. Diverse paardeneigenaren in Zeijen klagen dat hierdoor nog maar weinig mooie ruiterroutes over onverharde wegen meer beschikbaar zijn. Zij willen wel suggesties doen voor open te stellen - of aan te leggen routes.

Ideeën hiervoor afwachten en overleg voeren met terreineigenaren.


4) Stuwen bovenloop Broekenloop

Het passeerbaar maken van deze stuwen voor trekvis sluit aan bij de vispassages die al meer stroomafwaarts zijn aangelegd. Het waterschap steunt dit project, ook met materieel. In overleg met waterschap een plan uitwerken.


5) Renovatie schaftkeet

Het dak van de schaftkeet begint te lekken. Een grote onderhoudsbeurt is noodzakelijk. Plan en begroting opstellen.


6) Aanleg Jeu de Boule baan

Ligt meer op terrein Belangenvereniging Zeijen, maar de belangenvereniging kan desgewenst natuurlijk meeliften op onze subsidieaanvraag. We laten dit als stichting over aan de Belangenvereniging Zeijen.


7) Realiseren fietspad naast Peesterweg tussen Oude Norgerweg en pad naar hunebed met optie dit t.z.t. door te trekken naar Peest.

Nodig is een strookje landbouwgrond langs de Peesterweg. Wellicht biedt het

vrijwillige kavelruil-project van de boermarke Zeijen t.z.t. een mogelijkheid. Waar het fietspad over de bosstrook van SBB moet lopen is al overlegd; SBB heeft daar geen probleem mee.


Vervolgstappen.

- Overleggen met gemeenten Tynaarlo en gemeente Assen.

- Via de website de inwoners om hun mening vragen en oproepen tot het indienen van reacties en/of andere ideeën.

- Vervolgens een subsidievoorstel opstellen en indienen.

  9-04-2018
 At de Groot, Aletta

pagina terug