Nieuws

Gedempte deel Zeijerwiek weer 'in het zicht'

'Een stukje Zeijer geschiedenis beleven'

De wandelaar die vanaf de Hoofdstraat naar de Zeijerwiek loopt zal na het passeren van de slagboom meestal niet weten dat de Zeijerwiek vroeger doorliep tot bij die slagboom. Daar waar toen de wiek liep staat nu een jonge houtsingel. En in het aangrenzend agrarisch gebied lag vroeger een zwaaikom/haventje waar de schepen hun goederen losten en nieuwe vracht innamen. Op de oude luchtfoto uit 1935 is dat verhaal goed te zien.
Helaas werd de wiek eind jaren zestig gedempt met puin en ander sloopmateriaal. Al vele jaren heeft de Stichting Zeijerwiek als grote wens om de gedempte wiek weer open te krijgen. In deze stichting hebben naast de werkgroep Zeijerwiek ook de boermarke en de belangenvereniging zitting, evenals vertegenwoordigers van de 'randdorpen'. In het op de jaarvergadering van de belangenvereniging gepresenteerde Omgevingsplan Zeijen is het zichtbaar en weer open maken van dit deel van de wiek dan ook het voornaamste project.
In het gestorte materiaal is ook asbest aangetroffen wat het op dit moment met teruglopende subsidies te kostbaar maakt om de wiek te saneren en daarom is gekozen voor het opknippen van het project in twee fasen. Fase I is opgesteld in overleg met Staatsbosbeheer, de provincie en de gemeente. Deze eerste fase kan binnenkort van start dankzij subsidies van de gemeente Tynaarlo, het Prins Bernard Cultuurfonds en het RABO Bank Coöperatiefonds. Anne Swart was gelukkig bereid de agrarische grond waar vroeger het haventje was te verkopen aan de stichting.

In fase I is het de bedoeling om de voormalige wiek en het haventje weer duidelijk zichtbaar te maken in het landschap. Zodra meer financiële middelen beschikbaar komen kan de dichtgestorte wiek vervolgens worden gesaneerd en komt er weer water te staan.
De strakke lijn van de vroegere wiek wordt weer zichtbaar als de in de jaren zeventig aangeplante bomen worden verwijderd. Aan weerszijde van de vroegere wiek komt een kleine kade die wordt ingezaaid met gras. De vroegere zandweg aan de westzijde van de wiek (zie luchtfoto) wordt in ere hersteld. Jaarlijks wordt tussen de beide kades rogge of gerst gezaaid, vermengd met klaproos, korenbloem en dergelijke. Ook dit maakt duidelijk dat sprake is van een lijnvormig landschapselement. Nabij de slagboom komt een informatiebord dat een en ander verduidelijkt. De werkgroep Zeijerwiek zorgt voor het beheer en onderhoud.
De wandelaar kan op deze manier 'het verhaal van de Zeijerwiek' beleven en dit deel van de Zeijer historie blijft bewaard voor het nageslacht.
De uitvoering van fase I start – ijs en weder diende – half november. Voor fase II – het volledig openmaken van het gedempte deel – is op dit moment geen geld. Maar de stichting blijft hopen, want "Komt tijd, komt geld".

 24-10-2011
 At de Groot / Erna

pagina terug