Nieuws

Algemene Ledenvergadering SVZ

Beste leden en ouders van leden,

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 30 september 2011 de algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in de kantine van S.V.Z., Rheeërweg 3a te Zeijen, aanvang 20.00 uur.

Bijgaand treft u de agenda van deze vergadering aan. Voor de agenda klik op Meer. De schriftelijke toelichting op het afgelopen en het nieuwe seizoen, inclusief de te bespreken voorstellen liggen binnenkort ter inzage in de kantine van SVZ.

Net als voorgaande jaren nodigen wij ook de ouders van de jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen en mee te praten over het gevoerde en te voeren beleid.

Wij moeten hierbij wel opmerken dat u, als u zelf geen lid bent van S.V.Z., geen stemrecht hebt.

Dus graag tot ziens op vrijdag  30 september in de kantine van S.V.Z.

Namens het bestuur van S.V.Z,

Jacob Noord

Bijlagen: Agenda en Bestuursamenstelling

AGENDA

1.             OPENING

2.             NOTULEN LEDENVERGADERINGEN D.D.  1 OKTOBER 2010

3.             INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

4.             JAARVERSLAG EN DE TOEKOMST VAN:

a)  afdeling bewegen

b)  afdeling volleybal

c)  afdeling voetbal

e)  Zeijer Kraantie

f)  kantine

g) sponsoring

6.             ONTWIKKELINGEN MFA

7.             FINANCIEEL VERSLAG 2010/2011

8.             VERSLAG EN BENOEMING VAN DE KASCOMMISSIE

(Aletta van der Meulen (aftredend), Jenny van Oudheusden, Wilt Dijkstra)

9.             VASTSTELLING BEGROTING

10.           BESTUURSSAMENSTELLING, zie bijlage

11.           RONDVRAAG

12.           SLUITING

 17-09-2011
 Hillie Hingstman, Migchiel

pagina terug