Nieuws

Berichtgeving over Dorpshuis ‘Co Ozinga’

Het jaar 2010

Het gebouw laat steeds meer gebreken zien. Kleine onderhoudsklussen worden door de voorzitter (zo nodig met behulp van andere bestuursleden) opgelost. Het dorpshuis is helaas ook in 2010 niet verschoond gebleven van vernielingen zowel wat betreft de buiten- als binnenkant van het gebouw.

Het beheer is in het verslagjaar uitgevoerd door Rienke Ruinemans. Met ingang van het nieuwe jaar is dit overgenomen door Margriet Heling en Ella en Geert Wever.

De belangrijkste informatie over het dorpshuis is vormgegeven op een webpagina die te vinden is onder: www.zeijen.nu/verenigingen/dorpshuis-co-ozinga.

Ook in 2010 herbergde het dorpshuis weer een scala aan activiteiten. Het bood niet alleen onderdak aan de vaste gebruikers, zoals de schildersclub “Het Zeijer Palet” en de twee naaigroepen, maar ook aan incidentele gebruikers voor vergaderingen en sportactiviteiten (stratenvolleybaltoernooi en tafeltennistoernooi). Voor welzijnsstichting Trias is het dorpshuis de plaats waar de activiteiten voor zowel de jongeren als de ouderen hebben plaats gevonden. SVZ maakte voor haar afdelingen volleybal en gym/dans gebruik van het dorpshuis. In de winter werd het dorpshuis ook door de jeugdvoetballers benut. Voor de basisschool vormde het dorpshuis de voorziening voor de schoolgym, maar fungeerde ook als onderwijskundige uitwijkplaats en gaf onderdak aan alle (feestelijke) activiteiten, bedoeld voor alle dan wel een groot deel van de leerlingen, inclusief (groot)ouders. Ook Vila Kakelbont maakt gebruik van het dorpshuis.

De programmacommissie van het dorpshuis (in de volksmond ‘Rozentrio’ genoemd) heeft een drietal bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst werd gewijd aan Voetproblemen, met een inleiding door de heer J. Schutrups. De tweede bijeenkomst betrof het onderwerp “Dood en Begraven”, ingeleid door de heer R. Wobbes. In de derde bijeenkomst werd het onderwerp Mediation behandeld met een inleiding door de heer R. van der Molen.

Het Rozentrio heeft besloten met de organisatie van bijeenkomsten te stoppen. Het bestuur leek het niet zinvol nog een nieuwe commissie te formeren. Enerzijds niet omdat het in de huidige tijd heel moeilijk is mensen te vinden die ‘de kar zouden willen trekken’; anderzijds niet omdat het dorpshuis in zijn huidige constellatie nog maar kort te gaan heeft.

Na de actie die in 2009 is uitgevoerd heeft het dorpshuis 300 donateurs. Dat is ruim 80% van alle huishoudens in de schoolkring Zeijen. Het dorpshuisbestuur is verguld met de donateurs omdat zij zorgen voor een, zeer welkome, jaarlijks vaste financiële bijdrage. Maar minstens zo belangrijk is dat richting de gemeente duidelijk gemaakt kan worden hoe belangrijk het voor de inwoners van de schoolkring Zeijen is dat ook in de toekomst de dorpshuisfunctie beschikbaar blijft in de nieuw te bouwen accommodatie. Voor de uitvoering van het traject naar de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) zijn een stuurgroep en een projectgroep verantwoordelijk. In de stuurgroep wordt het dorp vertegenwoordigd door een afgevaardigde uit de Belangenvereniging. In de projectgroep wordt het dorpshuis vertegenwoordigd door de voorzitter. De gemeente levert de projectleider. Ook in 2010 verloopt het proces moeizaam. Er is opnieuw vertraging ontstaan, waardoor de planning, een nieuw MFA in september 2012 niet gehaald zal worden. De discussie heeft zich toegespitst op het aantal te realiseren m2. In de schetsen werd uitgegaan van in totaal 1300m2. Daarbij is de ruimte die voor dorpshuisactiviteiten (en ook voor de kantinefunctie van SVZ) nodig wordt geacht niet ingecalculeerd. Deze zouden dienen plaats te vinden in de aula van de school (multifunctioneel gebruik). Dit wordt als een ongewenste optie gezien. Daarom wordt alles op alles gezet om meer m2 gerealiseerd te krijgen. Daarbij is ook de door de gemeente gehanteerde m2 prijs (€ 2000) een punt van discussie.

Het dorpshuis heeft financieel gezien wederom een goed jaar achter de rug met een positief saldo van ruim € 8.500,-- De per eind 2010 aanwezige reserve van bijna € 48.000,-- zal worden aangewend voor in het nieuwe multifunctioneel centrum onder te brengen dorpshuisactiviteiten.
De actuele situatie

Dit voorjaar bleek het onontkoombaar om de lekkage van de platte daken aan te pakken. Dat leverde een kostenpost op van bijna € 5000,--. Het voortdurende (kleine) vandalisme blijkt mede te wijten aan onvoldoende (strakke) begeleiding. Met de begeleiders zal in gesprek worden gegaan.

Het bestuur bezint zich voor het seizoen 2011/2012  nog op een of enkele bijeenkomsten met een educatief/recreatief karakter. Initiatieven uit het dorp zijn uiteraard zeer welkom. Het bestuur zal daarbij alle mogelijke (onder)steun(ing) geven. Voor het dorpshuis wordt afgebroken komt er in ieder geval een 'afscheidsgebeuren'.

De opening van de nieuwe multifunctionele accommodatie staat nu gepland voor 2013 (10 jaar nadat vanuit het dorp het eerste plan daartoe is aangedragen!!!). Er is inmiddels wel, en dat is goed nieuws, in principe overeenstemming tussen SVZ/Dorpshuis en de gemeente over de realisering van 80m2 extra. Daarvan is 50m2 bestemd voor foyer(ontmoetingsruimte)/kantine en 30m2 voor deels een vergrote bestuurskamer en deels een verruimde aula. Dit te financieren door een bijdrage van SVZ en Dorpshuis van elk € 25000,-- en van de gemeente van € 100.000,--. De bijdrage van de gemeente moet worden gezien als kosten voor de verwerving van het dorpshuisgebouw waarop de Stichting Dorpshuis Co Ozinga het recht van opstal heeft. In haar meivergadering heeft het algemeen bestuur besloten goedkeuring te verlenen aan de inbreng van genoemde € 25000,-- .

Het algemeen bestuur heeft voorts nog besloten de donateursbijdrage voor 2011 onveranderd te laten: blijft voor eenpersoonshuishoudens € 6.50 en voor meerpersoonshuishoudens € 13.00.

 

Samenstelling bestuur

De actuele samenstelling van het algemeen bestuur is: Dinie Tamminga (Ouderensoos), Margriet Knol (Jeugdwerk/Trias), Jacob Noord (SVZ), Gerko Brink (Boermarke), Guus Bochove (Basisschool), Jacob Homan (Rhee), Aly Drent (Zeijerveld) en Jannes Hoenderken (Ubbena).
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Marchienus Emmens (voorzitter), Hans van Os (secretaris) en Jantienus Ruinemans (penningmeester).

Zeijen, juni 2011.

 12-07-2011
 Marchienus Emmens, Migchiel/Alie

pagina terug