Nieuws

Digitale Mantelzorg door dorpsgenoten: een Proef

Al weer enige tijd geleden hebben wij op de website Zeijen.nu en in het Zeijer Kraantie aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en digitalisering. Die vinden in onze samenleving in hoog tempo plaats, met zowel voor- als nadelen. Op één van de negatieve effecten zijn wij toen uitgebreid ingegaan.

Immers, bij alles wat ons aan prachtige apparatuur wordt gepresenteerd wordt vaak vergeten dat er een toenemende groep mensen is die daar niet mee kan omgaan. Of in ieder geval moeite mee heeft. Dat kan gevolgen hebben voor het maatschappelijk functioneren. Zo is er een groep, met name binnen de oudere generaties, die niet heeft geleerd met een computer te werken. Die nog wel ‘vol’ in de samenleving staat maar toch de ontwikkelingen niet kan ‘bijsloffen’. Ondertussen zijn er steeds meer (overheids)instanties die ons er toe dwingen om  ‘digitaal te gaan’.

Sommige mensen hebben het geluk bij problemen met computergebruik een beroep te kunnen doen op kinderen of kennissen in de buurt. Maar dat geldt niet voor iedereen. Deze groep is al gauw afhankelijk van commerciële dienstverleners en een gemakkelijke ‘prooi’ bij kostentoerekening.

Dit heeft ons ertoe gebracht het initiatief te nemen hulp bij problemen met betrekking tot de computer te laten verzorgen door deskundige bewoners uit ons dorp zelf. Op onze oproep destijds heeft zich één dorpsgenoot aangemeld*. We hebben de afgelopen weken benut om samen met hem te kijken op welke wijze we digitale mantelzorg concreet vorm zouden kunnen geven. Daarbij ging het erom een antwoord te vinden op vragen zoals: Welke verzoeken om ondersteuning komen in aanmerking en welke niet? Binnen welke termijn kan hulp worden verwacht? En, hoever strekt de verantwoordelijkheid van de mantelzorger? In de bijlage ‘Voorwaarden digitale mantelzorg’ treft u de antwoorden op deze vragen aan.

Onze inschatting is dat er in ons dorp behoefte bestaat aan digitale mantelzorg. Maar in welke mate weten we niet. Ook moet nog blijken of hetgeen aan hulp en ondersteuning wordt geboden voldoende aansluit bij de hulpvragen.  We hebben tegen deze achtergrond vastgesteld dat het beter is om eerst een periode proef te draaien dan nu al een project te starten met een meer structurele basis. Dit zou overigens ook direct enkele financiële en technische investeringen vergen. Denk bijvoorbeeld aan een centraal telefoonnummer.

De proefperiode loopt van 10 oktober tot 10 december a.s. Vragen om hulp en ondersteuning kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar dimazozeijen@gmail.com of door het formulier in te vullen op www.zeijen.nu/digitale-mantelzorg. Tijdens de proefperiode is de geboden hulp gratis.

Indien de proefperiode succesvol verloopt en het initiatief een meer structureel karakter wordt gegeven moet er rekening mee worden gehouden dat voor bepaalde vormen van dienstverlening een kleine financiële tegemoetkoming zal worden gevraagd.   

We hopen dat de proef met digitale mantelzorg zal slagen!

De initiatiefnemers,

Hans van Os (t. 291430, e. osborg@hetnet.nl)
Harm Nijboer (t. 291530, e. hnijboer@zonnet.nl)
Jantienus Ruinemans (t.291538, e. jtruinemans@gmail.com)

Zeijen, oktober 2016.

*We zoeken nog enkele dorpsgenoten, die hobbymatig of professioneel deskundig op computergebied, bereid zijn om in hun vrije tijd, medebewoners te helpen/ondersteunen. Graag zien wij uw aanmelding bij een van de initiatiefnemers tegemoet.
 12-10-2016
 Rolf

pagina terug