Nieuws

Jaarvergadering SVZ

Beste leden en ouders van leden.

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 1 oktober 2010 de algemene ledenvergadering van SVZ bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in de kantine van SVZ Rheeerweg 3A te Zeijen, aanvang 20:30 uur.

Bijgaand treft u de agenda van deze vergadering aan. De schriftelijke toelichting op het afgelopen en het nieuwe seizoen, inclusief de te bespreken voorstellen liggen ter inzage in de kantine van SVZ.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen Ledenvergadering d.d. 25 september 2009
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Aanpassing huishoudelijk reglement
 5. Jaarverslag en de toekomst van
  • Afdeling bewegen
  • Afdeling volleybal
  • Afdeling voetbal senioren
  • Afdeling voetbal junioren
  • Zeijer Kraantie
  • Kantine en sponsoring.
 6. Ontwikkelingen MFA
 7. Financieel verslag 2009/2010
 8. Verslag en benoeming van de kascommissie; Petra Geerts (aftredend), Aletta van der Meulen, Jenny van Oudheusden.
 9. Vaststelling Begroting
  • Bewegen: Gea Fledderus stopt, vacature: vacant
  • Secretaris DB: Hillie Hingstman, herkiesbaar
  • Voetbal senioren: Piet de Lange aftredend
  • Voetbal junioren: vacant
  • Voorstel om te komen tot 1 voetbalbestuur: kandidaat voorzitter: Erik Heling
 10. Bestuurssamenstelling
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Net als voorgaande jaren nodigen wij ook de ouders van de jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen en mee te praten over het gevoerde en te voeren beleid. Wij moeten hierbij wel opmerken dat u, als u zelf geen lid bent van SVZ geen stemrecht hebt.

Dus graag tot ziens op vrijdag 1 oktober in de kantine van SVZ.

Namens het bestuur van SVZ, Jacob Noord (voorzitter)

 27-09-2010
 Migchiel

pagina terug