Nieuws

Verkorte notulen van de algemene ledenvergadering van S.V.Z. d.d. 25 september 2015

Jacob opent de vergadering met een woord van welkom om 20:10 uur.

SVZ is samen met de belangenvereniging bezig om verplaatsing van het hoofdveld te realiseren.

Het geld van de sponsorclub is gebruikt voor een airjumpy (bestaat uit 3 onderdelen) voor de afdeling gym. Daarnaast heeft SVZ ervoor gekozen om een extra AED aan te schaffen, deze komt binnen in het MFA te hangen.

Elk jaar is er een vrijwilliger van het jaar: dit jaar is dat Hillie Hingstman!

Jaarverslagen van de afdeling voetbal en volleybal zijn kort toegelicht en besproken. Het ledenaantal van gym neemt weer toe. Er is geen jaarverslag van bewegen omdat daar nog steeds geen voorzitter voor is (wie wil deze functie op zich nemen?).

Daarnaast zijn het "Zeijerkraantie", de website en de sponsorcommissie kort besproken. Er worden nog steeds reclamebord sponsoren gezocht en ook in het "Zeijerkraantie" is er ruimte voor nieuwe advertenties. De Rabobank heeft ook dit jaar weer geld toegezegd voor de jeugd. De Rabo Clubkas Campagne is ook even aangestipt.

Na de korte pauze is het financieel verslag 2014/2015 besproken, decharge is verleend door de kascommissie bestaand uit Hilleen Noord (aftredend), Bert Pathuis en Martijn Oosterheert. Jos Jaarsma is volgend jaar kascommissie lid. Tevens is de begroting voor aankomend jaar vastgesteld.

Het beleidsplan 2015-2020 is goedgekeurd.

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur en ook voor de afdeling bewegen.

Na de rondvraag sluit Jacob de vergadering om 22.10 uur en biedt de aanwezigen twee consumpties aan.

Klik hier voor het volledige verslag.

 18-11-2015
 Bestuur SVZ, Migchiel

pagina terug