Nieuws

Werkzaamheden Werkgroep Zeijerwiek

Werkgroep Zeijerwiek afgelopen weken
De werkgroep heeft de standaard onderdelen van het werkplan 2014-2015 (jaarlijks terugkomend werk) inmiddels uitgevoerd. Het gaat om:
• het plaatselijk maaien van de oevers van de wiek en delen van de veentjes en het tijdig afvoeren van het maaisel,
• het onderhoud van de Veentjesroute.
• het openhouden van de sleuven en putjes in de veentjes zodat het cultuurhistorisch interessante verleden zichtbaar blijft.
Door dit jaarlijks te doen worden de natuurwaarden verhoogd; maaien en afvoeren leidt tot verschraling van de bodem en dat geeft de komende jaren meer zeldzame soorten een kans. Op veel plaatsen waar de werkgroep bezig is zien we dan bijvoorbeeld een mooie ontwikkeling van diverse veenmossoorten en zeggesoorten. Opmerkelijk is dat achter de tjasker aan de Oosterweg op het gebiedje waar vroeger grote dennenbomen stonden, nu, na meerdere jaren maaien en afvoeren, enorm veel veenmos tot ontwikkeling komt maar ook vele soorten niet zo algemene soorten van paddenstoelen.
Ook rond de doorwaadbare plaats van de Masloot zijn dit soort mooie ontwikkelingen zichtbaar.

 

Voor meer informatie over werkzaamhgeden in de komende periode, klik op meer

Werkzaamheden werkgroep in komende periode
Nu het jaarlijkse terugkerende natuuronderhoud achter de rug is gaat de werkgroep aan de slag met één van de grotere onderdelen van het Omgevingsplan Zeijen: namelijk
"Herstel oorspronkelijke grootte Veldakkersveentje".
Het Veldakkersveen is de laatste 25 jaar beheerd door de werkgroep Zeijerwiek en dat heeft geleid tot terugkeer van de oorspronkelijke natuurwaarden van een arm veentje. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het veentje van groot belang omdat de (voor)ouders van inwoners van Zeijen hier nog hun turf staken. Dat moet daarom volgens de werkgroep bewaard blijven in het gezamenlijk geheugen van ons dorp.
Het veentje was oorspronkelijk groter (op de Zeijer-site staat een luchtfoto uit 1935), maar in de ruilverkaveling Vries (60-er jaren vorige eeuw) is het rechter deel beplant met eik, berk en els. Door dit gedeelte weer bij het veentje te trekken wordt de oorspronkelijke situatie zo goed mogelijk hersteld. Daartoe wordt de aanwezige bebossing (boemen en struiken) inclusief de stobben verwijderd evenals het in de loop der jaren hier gedeponeerde, uit het centrale deel van het veentje afkomstige, natuurlijke materiaal (maaisel, bagger en kraggen). Ook de broeibulten krijgen een nieuw plekje. Door dit rechter deel weer te verbinden met het centrale deel zal in het rechter deel een plas-dras situatie ontstaan wat de groei van veenmos, wollegras en veenpluis zal bevorderen. En daarmee wordt het weer één geheel, zoals vroeger.
Aan de linkerkant van het veentje ligt een vergelijkbare natuurlijke laagte die eerder ook bij het veentje hoorde. Dit deel heeft ook grote kansen voor verdere natuurontwikkeling nu het agrarisch gebruik rondom het veentje is beëindigd. Het eerder hier aanwezige ruilverkavelingsbosje is enkel jaren geleden al gekapt. Om het jaarlijks beheer (maaien en afvoeren) te vergemakkelijken dienen in dit deel de aanwezige stobben nog gefreesd te worden en worden de laatste bomen en struiken ook verwijderd. Ook dit deel wordt verbonden met het eigenlijke veentje. Enkele daar aanwezige wilgen zullen op verzoek van Staatsbosbeheer geknot worden omdat de werkgroep daarmee weer een stukje – nu rond Zeijen ontbrekende - natuur toevoegt aan de mooie omgeving van ons dorp.

 

 

  2-12-2014
 At de Groot, Ella

pagina terug