Nieuws

Jaarvergadering van de BVZ op 27 maart as.

Uitnodiging voor de leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

 

Hierbij nodigen wij U uit voor de jaarvergadering van de belangenvereniging op:

Donderdag  27 maart 2014

Aanvang:    20.00 uur

Plaats:        Café Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18 te Zeijen

  Agenda en notulen vindt u onder "meer"

 

 

 

 

Agenda:

1. Opening

2.Verslag vorige vergadering 28 maart 2013

3. Jaarverslag 2013

4. Mededelingen

            Stand van zaken:* MFA
                                     * ERZ
                                     * Verzelfstandiging website Zeijen.nu
                                     *Verkeerscommissie
                                     * Hemmeldag

5. Financiën:  a. Financieel verslag 2013, penningmeester Menno Janssen. Verslag van de kascommissie
                    b. Begroting 2014
                    c. Kascommissie, benoeming nieuw kascommissielid
                         huidige kascommissieleden: Jacob Noord (aftredend) en Gerko Brink

6. Bestuurssamenstelling:
                  Nieuwe  bestuursleden:  Dientje Bodenstaff, Gerben van Dam en Jan Rene Krijthe
                  Aftredende bestuursleden: Menno Janssen en Koosje de Ruiter

7.  Rondvraag

Na het officiële gedeelte van de vergadering volgt een presentatie  door een medewerker  van Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext.

---------------------------------------

Notulen van de jaarvergadering van de BVZ op donderdag  28 maart 2013

Locatie Zalencentrum  Hingstman te Zeijen

Aanwezig 37 personen

1. Opening

Roger Parkins, voorzitter van de belangenvereniging, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Roger meldt de komst van de heer Stenveld, medewerker  van de brandweer in de gemeente Tynaarlo. Deze zal na het officiële gedeelte een presentatie verzorgen over de werkzaamheden van het  brandweerkorps.

2.Verslag van de vorige vergadering gehouden op donderdag 29 maart 2012

Naar aanleiding van de rondvraag in dit verslag m.b.t de WA verzekering van verenigingen,  meldt Roger dat dit punt aan de orde is geweest op  de vergadering van de belangenvereniging met alle verenigingen in februari 2013. Daar is meegedeeld  dat op advies van een Univé expert  elke vereniging apart verzekerd dient te worden.

De notulen  van de jaarvergadering van 2012 worden door de aanwezigen goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2012

Roger meldt dat de meeste onderwerpen van het jaarverslag zullen worden besproken bij het agendapunt Stand van zaken.

Harm Nijboer vraagt zich af wat de structuurverandering van de dorpsschouw inhoudt. De gemeente Tynaarlo heeft het advies van  de adviesraad van het Platteland en Kleine Kernen  overgenomen  zodat de structuur veranderd wordt. Er komt een meer structurele benadering, gebaseerd op het plattelandsbeleid.  Per geval moeten nu de meldingen worden doorgegeven aan de gemeente. Dit kan zowel door de belangenvereniging als ook door bewoners zelf  gedaan worden. De  gemeente Tynaarlo is bereid tot jaarlijks overleg met de diverse geledingen vanuit  de schoolkring Zeijen  ook over vaststelling van het dorpsomgevingplan voor Zeijen.

4.Mededelingen

Rond 18 uur deze avond is een persbericht ontvangen van de gemeente Tynaarlo dat gezien de aanhoudende droogte het nog niet zeker is dat het paasvuur ontstoken kan worden.

Stand van zaken

 • MFA
  Marchienus Emmens meldt dat  i.v.m.  de naderende sloop van het dorpshuis een aantal bomen zijn geveld. De aankomende week zal asbestsanering plaatsvinden. Dit is waarschijnlijk niet veel aanwezig. Indien nodig wordt een bijbehorend  protocol in werkinggesteld. Na deze handelingen volgt de sloop. Deze zal ongeveer 4 weken gaan duren  en worden verricht door de firma Bolk. De planning is dat  de nieuwe MFA in april/mei 2014 gereed zal zijn. De exploitatie is nog niet geregeld.  Binnenkort volgen gesprekken  hierover. Er wordt  een stichtingsbestuur  geformeerd  dat  de dagelijkse leiding, beheer en schoonmaak moet aansturen.  Er is goed overleg nodig, bij voorkeur graag samen met de BVZ. Alle zaken zoveel mogelijk in overleg met de gemeente Tynaarlo. Het onderwijs is een substantioneel  onderdeel  van de MFA.  Erik Heling vraagt zich af of er geld aanwezig is voor de inrichting van het speelplein. Er is wel geld beschikbaar maar wel minder en het schoolplein wordt ook kleiner.
 • Het Jeugdwerk, Trias en de Peuterspeelzaal Zeijen krijgen een gezamenlijke ruimte.

  Aansluitend volgt nog een discussie door de aanwezigen over  o.a. toepassing van duurzame energie maatregelen in de MFA, de kosten, de oppervlakte en het budget.
 • Energie-Rijk  Zeijen
  At de Groot geeft uitleg over de stand van zaken.  Het jaarverslag geeft mede duidelijke uitleg over  Energie-Rijk Zeijen.  In de schoolkring Zeijen hebben  zich 43 inwoners gemeld om energieadvies te krijgen  m.b.t.  hun eigen woonsituatie. In de gemeente Assen is dit advies gratis voor de inwoners, in de gemeente Tynaarlo zijn de kosten 200 Euro p.p.
  Het advies  kan betrekking hebben op de keuze voor LED lampen, isolatie,  zonnepanelen,  zonneboilers enz. Op de website van Zeijen kan men informatie inwinnen en  lezen over de werkzaamheden van de werkgroep  ERZ.
  At voelt persoonlijk voor een collectieve aanschaf van energiebesparende middelen.
  Het meest rendabele project voor ERZ is waarschinlijk een zonnepark, bijv. op de stortplaats van de MFI in Ubbena.
 • Peuterspeelzaal
  Sander Veneklaas Slots geeft uitleg over de peuterspeelzaal. het beheer van de speelzaal is ondergebracht in een stichting onder de paraplu van  de BVZ. Dit om de kosten te drukken  en het bestaan van de peuterspeelzaal te continueren. Er is een steungroep "Vrienden van de Peuterspeelzaal"opgericht. Op dit moment hoopt men op een lang en goed peuterspeelzaalwerk. Roger bedankt namens de BVZ het bestuur van de stichting voor hun inzet om dit te realiseren.
 • Hemmeldag.
  Sander meldt dat de aanmeldingen om mee te werken aan de hemmeldag traag op gang komen. De Hemmeldag 2013 zal plaatsvinden op zaterdag 13 april. Vanuit de zaal komt  aansluitend  deelname naar voren. De school wordt ook nog eens van informatie voorzien om ook meer kinderen mee te laten draaien tijdens deze nuttige maar ook vooral gezellige dag die wordt afgesloten met een hapje en drankje.
 • Het Leukste Dorp van Drenthe
  Koosje de Ruiter geeft uitleg over de deelname aan de verkiezing Het Leukste Dorp van Drenthe. Om alle dorpen te kunnen bereiken waren de secretarissen van alle dorpen in de provincie Drenthe aangeschreven. Het project staat verder geheel los van de BVZ.  Er is een werkgroep opgericht om ons dorp zo goed en leuk mogelijk op de kaart te brengen. Er kan gestemd worden via internet hldvd of via Zeijen.nu.
 • Verkeerscommissie
  Erik Heling doet verslag namens de commissie. De commissie heeft een prioriteitenlijst die is gebaseerd op het Verkeersplan Zeijen 2003. Hoofdprioriteit op dit moment is de situatie rond de school en de MFA. De oversteek bij de school zal ook gewijzigd moeten worden om veiliger de MFA te kunnen bereiken. Tevens moet de parkeerplaats vergroot worden.
  Daarna moet aandacht worden gegeven aan snelheidsvermindering op  andere plaatsen in het dorp.
  Door meerdere aanwezigen wordt de steeds smaller wordende Hoofdstraat richting Peest vóór de bocht met de Hooidijk besproken. Door de groeiende eikenstammen is er steeds minder ruimte voor steeds breder wordende voertuigen. Fietsers lopen hierdoor ook extra gevaar.
  De passeerstroken langs de weg naar Rhee geven volgens meerdere aanwezigen niet altijd het gewenste resultaat.   Leden van het BVZ bestuur bespreken dit onderwerp  in het periodieke overleg metde gemeente Assen.

5.Financien

Financieel verslag door Menno Janssen, penningmeester van de BVZ.

Het financieel verslag en de begroting worden besproken. De penningmeester geeft toelichting.

Het totale vermogen is per 31 december 2012 is € 15.426,79, bestaande uit:

1. Eigen vermogen,
2. Vermogen voormalig speeltuincommissie,
3. Vermogen peuterspeelzaal peuterneus, en
4. vermogen/reservering website Zeijen.nu.

De kascommissie, benoeming nieuw kascommissielid.

De kascommissie bestaande uit Piet de Lange (aftredend) en  Jacob Noord heeft de controle uitgevoerd. Jacob bevestigt dat de penningmeester goed werk heeft geleverd en vraagt de vergadering om voor het jaar 2012 decharge te verlenen.   Martijn Weeda vraagt waar het tegenboeking staat van het bedrag van € 5.076,32 dat als inkomsten  afkomstig van Zeijen.nu vermeld staat op het financieel overzicht van de BVZ.  Dit punt zal nog nader worden uitgezocht. Afgesproken wordt  dat de vergadering decharge verleent mits er nadere uitleg van het bestuur komt over deze post. Jacob merkt op dat het is misschien voor de toekomst te overwegen om de financiën van de Zeiejn.nu af te scheiden van die van de BVZ.

De voorzitter bedankt de commissieleden. In de kascommissie wordt afscheid genomen van Piet de Lange. Gerko Brink volgt hem op.

N.B. de nadere uitleg  door het Bestuur is als volgt:

De tegenposten van het bedrag van € 5.076,32 zijn :

In de Uitgaven 2012  in het financieel overzicht BVZ : Zeijen.nu                        € 4.231,32

In de begrote uitgaven voor 2013 in het financieel overzicht BVZ : Zeijen.nu      €    845,00

                                                                                                              --------------

                                                                                                                 € 5.076,32

In het financieel overzicht website Zeijen.nu

de totale  inkomsten voor 2012 zijn:                                                             € 3.634,95

Per abuis niet opgevoerd als inkomsten in het financieel overzicht

website Zeijen.nu, maar wel vooruitbetaald in 2012 door de BVZ namens de

Website als deel van het bovenvermelde bedrag € 4231,32                                € 596,37

                                                                                                            ---------------

                                                                                                                € 4.231,32

Deze correctie en uitleg is weer gecheckt met de Kas Commissie na de vergadering en door de commissie in orde bevonden.

6. Bestuurssamenstelling

Klaas Jan Nijboer is in februari 2013 toegetreden tot het bestuur.

Roger heet Klaas Jan van harte welkom als bestuurslid en de vergadering ondersteunt zijn benoeming met applaus.

7.Rondvraag

Het blad dat gedeponeerd wordt op de brink zorgt bij harde wind voor overlast bij de omwonenden. De gemeente kan hierover worden benaderd om het blad te verwijderen.

Er is nog geen duidelijkheid of de Vliegtuigclub Assen gebruik gaat maken van de locatie bij de MFI in Ubbena. Er zouden volgens enkele aanwezigen reeds vergevorderde plannen zijn om zich daar te gaan vestigen. At de Groot zal hierover contact opnemen met wethouder Langius van de gemeente Assen om te horen wat precies de situatie is, gezien de belangstelling van ERZ voor deze  locatie als zonneweide.

Na het officiële gedeelte van de vergadering volgt een presentatie door de heer Stenveld van het brandweerkorps in de gemeente Tynaarlo.
Hij vertelt over de huidige en de toekomstige opzet van de werkzaamheden van de brandweer in het algemeen.
Tevens vertelt hij over de werkzaamheden van de brandweerlieden zoals de uitrijtijden, bemanning op de brandweerwagens  en bluswerkzaamheden. Alle medewerkers zijn vrijwilligers.
Aansluitend geeft hij met een diapresentatie de gevaren weer van risico,s, gevaren door rookontwikkeling enz. en beantwoordt hij een aantal vragen vanuit de zaal

Na deze presentatie en de overhandiging van het historische boek van Zeijen en een Fles Zeijerwiekie aan de heer Stenveld,  sluit Roger de vergadering .

Met vriendelijk groet,

Koosje de Ruiter

BVZ, secretaris

 20-03-2014
 BVZ, Alie

pagina terug