Nieuws

Verslag jaarvergadering dorpshuis


1. Het jaar 2011 Het gebouw laat steeds meer gebreken zien. Kleine onderhoudsklussen worden door de voorzitter en beheerders opgelost. Het dorpshuis is helaas ook in 2011 niet verschoond gebleven van vernielingen (dakpannen, ruiten, regenpijpen, papier in urinoirs etc.) Het beheer is in het verslagjaar uitgevoerd door Margriet en Erik Heling en Ella en Geert Wever. De belangrijkste informatie over het dorpshuis is vormgegeven op een webpagina die te vinden is onder: www.zeijen.nu/verenigingen/dorpshuis-co-ozinga. Sinds begin 2012 kan daar ook de activiteitenagenda van het dorpshuis worden bekeken. Ook in 2011 herbergde het dorpshuis weer een scala aan activiteiten. Het bood niet alleen onderdak aan de vaste gebruikers, zoals de schildersclub “Het Zeijer Palet” en de twee naaigroepen, maar ook aan incidentele gebruikers voor vergaderingen en sportactiviteiten (stratenvolleybaltoernooi ). Voor welzijnsstichting Trias is het dorpshuis de plaats waar de activiteiten voor zowel de jongeren als de ouderen hebben plaats gevonden. SVZ maakte voor haar afdelingen volleybal en gym/dans gebruik van het dorpshuis. In de winter werd het dorpshuis ook door de jeugdvoetballers benut. Voor de basisschool vormde het dorpshuis de voorziening voor de schoolgym, maar fungeerde ook als onderwijskundige uitwijkplaats en gaf onderdak aan alle (feestelijke) activiteiten, bedoeld voor alle dan wel een groot deel van de leerlingen, inclusief (groot)ouders. Ook Vila Kakelbont maakte gebruik van het dorpshuis. 

Eind 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor een in 2012 aan te bieden snoeicursus en een lezing over bijen(teelt). Het dorpshuis heeft bijna 300 donateurs. Dat is ruim 80% van alle huishoudens in de schoolkring Zeijen. Het dorpshuisbestuur is verguld met de donateurs omdat zij zorgen voor een, zeer welkome, jaarlijks vaste financiële bijdrage. Maar minstens zo belangrijk is dat richting de gemeente duidelijk gemaakt kan worden hoe belangrijk het voor de inwoners van de schoolkring Zeijen is dat ook in de toekomst de dorpshuisfunctie beschikbaar blijft in de nieuw te bouwen accommodatie. Voor de uitvoering van het traject naar de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) zijn een stuurgroep en een projectgroep verantwoordelijk. In de stuurgroep wordt het dorp vertegenwoordigd door een afgevaardigde uit de Belangenvereniging. In de projectgroep wordt het dorpshuis vertegenwoordigd door de voorzitter. De gemeente levert de projectleider. Ook in 2011 verloopt dit proces niet op rolletjes. Er is onenigheid tussen gemeente en architect/hoofdgebruikers over het aantal te realiseren m2’s in relatie tot het beschikbare budget. Mede daardoor is er opnieuw vertraging ontstaan. In de herfst komen tekeningen (van de indeling) beschikbaar. Opvallend zijn de twee ronde vormen waarvan wordt uitgegaan: één voor de basisschool en één voor de sport, welke met elkaar verbonden zijn door een in twee gedeelten op te splitsen foyer (inclusief bar en keuken) en een werklokaal. Met name deze ruimten komen in aanmerking voor meervoudig gebruik. Voor het nieuwe MFA gerealiseerd is moet nog een lange weg worden bewandeld. De verwachting is dat dit april 2014 zal worden. Het dorpshuis heeft financieel gezien een goed jaar achter de rug met een positief saldo van € 5000,-- Dit zal worden toegevoegd aan de reserve, die zal worden aangewend voor de in het MFA onder te brengen dorpshuisactiviteiten.

2. De actuele situatie Het voortdurende (kleine) vandalisme blijkt mede te wijten aan onvoldoende (strakke) begeleiding. Dit voorjaar zijn de hoofdgebruikers daarover schriftelijk geïnformeerd. In het dorpshuis zelf zijn ‘affiches’ opgehangen met de regels die voor een verantwoord gebruik door de bege(leiders) in acht dienen te worden genomen. In maart is door de gemeente een informatieavond gehouden over het voorlopig schetsontwerp van het MFA. Deze avond werd door een groot aantal inwoners uit de schoolkring bezocht. In de afgelopen maanden is met name ook de inrichting van de structuur voor bestuur en beheer onderwerp van gesprek geweest. Het bestuur is van plan op 2 november a.s. een avond voor de donateurs te organiseren. Begin volgend jaar staat er een ‘afbraakfeest’ gepland. Het algemeen bestuur heeft besloten de donateursbijdrage voor 2012 onveranderd te laten: blijft voor eenpersoonshuishoudens € 6.50 en voor meerpersoonshuishoudens € 13.00.

3. Samenstelling bestuur De actuele samenstelling van het algemeen bestuur is: Dinie Tamminga (Ouderensoos), Margriet Knol/ Margriet Meijer (Jeugdwerk/Trias), Jacob Noord (SVZ), Gerko Brink (Boermarke), Guus Bochove (Basisschool), Jakob Homan (Rhee), Aly Drent (Zeijerveld) en Jannes Hoenderken (Ubbena). Het dagelijks bestuur bestaat uit: Marchienus Emmens (voorzitter), Hans van Os (secretaris) en Jantienus Ruinemans (penningmeester).

  8-07-2012
 Hans van Os, Ella, Migchiel

pagina terug